Zarządzenie nr 69/11WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 16 listopada 2011w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 69/11
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 16 listopada 2011


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337  oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020) oraz  § 13 pkt 2 uchwały  Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  25 lutego  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011, zarządzam  co następuje:
              
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011 wprowadzam                      następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY pozostają bez zmian i wynoszą 29.893.968 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 4.058.173 zł,
3)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą  26.960.961 zł,
4) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI pozostają bez zmian i wynoszą   31.528.647 zł,  
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 23.134.444 zł zastępuje się kwotą 23.130.296 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą   12.648.108 zł,
7) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą 3.922.918 zł,
8) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe kwotę  8.394.203 zł zastępuje się kwotą 8.398.351 zł,  w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę  8.394.203 zł zastępuje się kwotą 8.398.351 zł,
9) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna pozostaje bez zmian i wynosi 10.000 zł,
10) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 53.081  zł.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                          
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 grudnia 2011, 14:30:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3427