Zarządzenie nr 66/11WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 26 października 2011w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 66/11
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 26 października 2011


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020) oraz  § 13 pkt 2 uchwały  Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  25 lutego  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011, zarządzam  co następuje:
              
     § 1. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego  2011 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011 wprowadzam                      następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY pozostają bez zmian i wynoszą  29.844.092 zł,
2) w § 1ust. 1 pkt 2 dotacje celowe pozostają bez zmian i  wynoszą  4.008.297 zł,
3)  w § 1ust. 2 pkt 2 dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą  26.911.085 zł,
4) w § 2 ust.1 w pozycji WYDATKI pozostają bez zmian i wynoszą 31.478.771 zł
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą  23.084.843 zł, 
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostają bez zmian wynoszą  12.663.993 zł,
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3.918.770 zł,
8) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 8.393.928 zł w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą   8.393.928 zł
9) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna pozostaje bez zmian i wynosi 10.000 zł,
10) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 53.081 zł,
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                          
 
 
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 66/11
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  26 października 2011 r.
 
 
I. WYDATKI
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie , rozdz. 80104  – przedszkola  – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  119 zł  – z przeznaczeniem  na  konserwację kserokopiarki,
 
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna , rozdz. 85214  – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  22.175 zł  – z przeznaczeniem  na  zasiłki i pomoc w naturze – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 
3) w dziale 926 – Kultura fizyczna:
 
a) rozdz. 92601 – obiekty sportowe  –  zwiększono o 1.200 zł  planowane wydatki –  w § 4260 – zakup  energii, – z przeznaczeniem za dostarczanie wody na boisko sportowe w Nowej Wsi Wielkiej oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 507 zł – z  przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie wybudowanego kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012”,
 
b) rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej  –  zmniejszono o 1.200 zł  § 4300 – zakup usług pozostałych – z przeznaczeniem do rozdz. 92601 – obiekty sportowe. 
 
Ogółem plan wydatków  wynosi 31.478.771 zł
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.634.679 zł
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (3 listopada 2011, 15:02:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3467