Zarządzenie nr 65/11WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 26 października 2011w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.

Zarządzenie nr 65/11
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 26 października 2011


w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.

Na  podstawie art. 10 ust. 1, art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), w związku z § 36 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka wprowadzonego Zarządzeniem 58/07 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 grudnia 2007 r., znak RO.I.0152-58/07 zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Przeprowadzam w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka  inwentaryzację składników majątkowych, określonych w § 4 niniejszego zarządzenia.
 
  § 2.1 W celu przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
 
1) Mirosław Bogusz                        -  przewodniczący, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu 
                                                      Cywilnego w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,   
2) Łukasz Michalik                          -  zastępca przewodniczącego, inspektor  ds. obsługi
                                                    informatycznej, współpracy zagranicznej  i promocji  Gminy w Referacie Organizacyjnym   Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,
3) Małgorzata Murawska                 - członek, inspektor ds. wymiaru i poboru podatków w
Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy  Nowa  Wieś Wielka.
                                                                                                                    
   2. Do zadań Komisji inwentaryzacyjnej należy w szczególności:
1)  ustalenie pól spisowych inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
2)  przeszkolenie osób biorących udział w spisie z natury,         
3)  przygotowanie dokumentacji z przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji,
4)  gospodarowanie arkuszami spisu z natury,
5)  kontrola przebiegu inwentaryzacji,
6)  ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i przedłożenie wniosków w 
      sprawie ich rozliczenia,
7)  sporządzenie sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji.
 
   § 3.1 Komisja wykonuje zadania przy współudziale zespołów spisowych, w składach  
określonych w § 4 niniejszego zarządzenia.
 
       2. Do zadań zespołów spisowych należy w szczególności:
1) zapoznanie się z Instrukcją inwentaryzacyjną i udział w szkoleniu inwentaryzacyjnym,
2) przeprowadzenie spisu z natury w wyznaczonych terminach i na ustalonych polach   
     spisowych,
3) ustalenie rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątkowych,
     terminowe przekazanie arkuszy spisu z natury przewodniczącemu Komisji  
     Inwentaryzacyjnej.
 
   § 4. Inwentaryzacją należy objąć niżej wymienione składniki majątkowe:

Składniki majątkowe objęte inwentaryzacją (40kB) word

 
   § 5. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do wyceny i rozliczenia spisu z natury w formie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych i przekazania ich w terminie do 16 stycznia 2012 roku przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.
 
  § 6. Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej  do nadzoru nad pracą zespołów spisowych i przebiegiem inwentaryzacji oraz do przedstawienia w terminie            do 31 stycznia 2012 roku sprawozdania z rozliczenia inwentaryzacji.  
 
  § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (3 listopada 2011, 14:58:13)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Ćwierdzińska (3 listopada 2011, 15:03:07)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3954