Zarządzenie nr 63/11WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 24 października 2011w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 63/11
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 24 października 2011


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020) oraz  § 13 pkt 2 uchwały  Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  25 lutego  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011, zarządzam co następuje:
              
     § 1.Wprowadzam dotację i dokonuję zmian w planie dochodów i  wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego  2011 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę  29.824.478 zł, zastępuje się kwotą 29.844.092 zł,
2) w § 1ust. 1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą  4.008.297 zł,
3)  w § 1ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 26.891.471 zł, zastępuje się kwotą 26.911.085 zł,
4) w § 2 ust.1 w pozycji WYDATKI kwotę  31.459.157 zł, zastępuje się kwotą 31.478.771 zł
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 23.065.230 zł, zastępuje się kwotą 23.084.843 zł, 
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą  12.663.993 zł,
7) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 8.393.927 zł, zastępuje się kwotą 8.393.928 zł w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę  8.393.927 zł, zastępuje się kwotą  8.393.928 zł
8) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna pozostaje bez zmian i wynosi 10.000 zł,
9) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 53.081 zł,
10) w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                               
                         
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 63/11
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  24 października 2011 r.
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
 
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 17 października 2011 r.                             nr WFB.I.3120.62.2011 – zmniejszył  plan dotacji celowych o 2.561 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 –składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –  w oparciu o analizę wykonania wydatków w bieżącym roku,
 
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 17 października 2011 r. nr WFB.I.3120.62.2011 – zwiększył  plan dotacji celowych o 22.175 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z przeznaczeniem  na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 
Ogółem plan dochodów wzrasta o 19.614  zł i wynosi po zmianie 29.844.092  zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszono  plan wydatków o 2.561 zł –  w oparciu o analizę wykonania wydatków w bieżącym roku,
 
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna , rozdz. 85214  – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono plan wydatków o 22.175 zł – z przeznaczeniem  na  zasiłki i pomoc w naturze – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w  rozdz. 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  143 zł z  przeznaczeniem na zakup materiałów na szkolenia z zakresu doradztwa rolniczego,
 
2) w dziale 600 – Transport i łączność,  rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  9.521 zł  z  przeznaczeniem:
– § 4270 – zakup usług remontowych 9.520 zł – remont dróg gminnych,
– § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 zł –  zadanie inwestycyjne pn. Budowa ulicy Nadrzecznej – Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem – różnica z zaokrągleń wykonania zadania,
 
3) w dziale 750 – Administracja publiczna,  rozdz. 75022 – rady gmin –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.327 zł –   z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z obsługą rady gminy,
 
4) w dziale 751  –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 133 zł – z przeznaczeniem na  organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.,
 
5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia , rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 220 zł z przeznaczeniem do § 4220 – zakup środków żywności – zabezpieczenie posiłków dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych,
 
6) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 
a) rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – zmniejszono o 1.000 zł, z przeznaczeniem do rozdziału – rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe 500 zł i rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej 500 zł – zakup paliwa oraz materiałów biurowych i środków czystości,
 
b) rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe –  zwiększono o 500 zł § 3110 – świadczenia społeczne – z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
 
c) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.045 zł oraz zwiększono o 1.340 zł  wydatki w  § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – z przeznaczeniem na  zakup paliwa oraz materiałów potrzebnych do zabudowy  w celu przechowywania dokumentacji podopiecznych ośrodka,
 
d) w rozdziale 85228 –  usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 400 zł  na zabezpieczenie usług specjalistycznych oraz zmniejszono zaplanowane wydatki   o 840 zł  – z przeznaczeniem do rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej.
 
 
Ogółem plan wydatków zwiększony został o 19.614 zł i wynosi 31.478.771 zł
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.634.679 zł
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (3 listopada 2011, 14:47:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3404