Zarządzenie nr 62/11WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 17 października 2011w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 62/11
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 17 października 2011


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020) oraz  § 13 pkt 2 uchwały  Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  25 lutego  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011, zarządzam co następuje:
           
     § 1.Wprowadzam dotację i dokonuję zmian w planie dochodów i  wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011 wprowadzam                      następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę  29.772.602 zł, zastępuje się kwotą 29.824.478 zł,
2) w § 1ust. 1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą  3.988.683 zł,
3)  w § 1ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 26.839.595 zł, zastępuje się kwotą 26.891.471 zł,
4) w § 2 ust.1 w pozycji WYDATKI kwotę  31.407.281 zł, zastępuje się kwotą 31.459.157 zł
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 23.019.739 zł, zastępuje się kwotą 23.065.230 zł, 
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostają bez zmian  i wynoszą  12.664.404 zł,
7) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 8.387.542 zł, zastępuje się kwotą 8.393.927 zł  w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę  8.387.542 zł, zastępuje się kwotą  8.393.927 zł
8) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna pozostaje bez zmian i wynosi 10.000 zł,
9) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 53.081 zł,
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                     
 
 
 
   
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 62 /11
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  17 października  2011 r.
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
 
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 10 października 2011 r. nr WFB.I.3120.61.2011/45 – zwiększył plan dotacji celowych o 51.876 zł  w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – z przeznaczeniem na :
a) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna –  6.049 zł,
b) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 34.827 zł,
c) wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. – 11.000 zł.
 
Ogółem plan dochodów zwiększony został  o 51.876 zł i wynosi po zmianie  29.824.478 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
1) w dziale w dziale w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów –  wprowadzono plan wydatków w wysokości 51.876 zł  § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów –  z przeznaczeniem na:
a)  na wypłatę zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna –  6.049 zł,
b) na wypłatę  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 34.827 zł,
c) wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. – 11.000 zł.
 
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne  – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.385 zł z przeznaczeniem  do § 6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  – zadanie inwestycyjne  pn. „Budowa  budynku garażowego w Brzozie ( OSP Brzoza) – z kwoty  100.000 zł do kwoty 106.385zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
 
 2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
 
Ogółem plan wydatków zwiększony został o 51.876  zł  i  wynosi 31.459.157  zł
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.634.679 zł
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (19 października 2011, 14:01:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3950