Zarządzenie nr 74/10WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 31 grudnia 2010w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.

Zarządzenie nr 74/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 31 grudnia 2010


w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. , Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717, Nr 162,poz 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457z 2006r Nr 17, poz.128, , Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz 146, Nr 40, poz 230, Nr 106, poz. 675)  w związku z § 17 ust. 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIII/109/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 września 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 17 października 2007r. Nr 118, poz. 1760 z 2008r Nr 65, poz. 1085, Nr 148, poz. 2261) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzam zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 32/08 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zobowiązuję kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej do zapoznania pracowników GOPS z treścią zmian w Regulaminie.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik (56kB) word

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (25 stycznia 2011, 11:53:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3535