Zarządzenie nr 70/10WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 grudnia 2010w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 70/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706) oraz  § 13 pkt 3 uchwały  Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  30 grudnia  2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010, zarządzam co następuje:
           
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia    2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY pozostają bez zmian i wynoszą  25.862.157 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.980.562 zł,
3)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 25.571.415 zł,
4) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI pozostają bez zmian i wynoszą 26.901.855 zł,  
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 22.605.500 zł zastępuje się kwotą 22.604.846 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą  11.806.319  zł,
7) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę  4.296.355 zł zastępuje się kwotą 4.297.009 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  w kwocie 4.296.355 zł zastępuje się kwotą 4.297.009 zł – załącznik nr 2 
8) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w wysokości 35.000 zł zastępuje się kwotą 7.841 zł,
9) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł.
10) w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                          
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 70/10
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2010 r.
 
WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przenosi się pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.385 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 01030 – izby rolnicze 85 zł na odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz do rozdziału 01095 – pozostała działalność 2.300 zł  na zakup usług  związanych z doposażeniem placów zabaw,
 
2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
a) przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.074 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa przepustu w Tarkowie Dolnym” w związku ze zwiększonym zakresem robót z kwoty 29.900 zł do kwoty 31.974 zł,
b) o 9.350 zł – zwiększono wydatki na prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
 
3) w dziale 750 – Administracja publiczna:
a) rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 281 zł – z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych,
b) rozdz. 75023 – urzędy gmin - przeniesiono  pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  14.000 zł - z przeznaczeniem na opłaty  za program Infor Lex, zakup akcesoriów komputerowych, 
c) rozdz. 75056 - spis powszechny i inne - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek Funduszu Pracy,
d) rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy,
e) rozdz. 75095 – pozostała działalność - przeniesiono  pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  1.500 zł - z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
 
4) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – o 27.159 zł zmniejszono rezerwę ogólną z kwoty 55.000 zł do kwoty 27.841 zł – z przeznaczeniem do:
a) działu 600 – Transport i łączność -  kwotę 9.350 zł,
b) działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę 13.809 zł,
c) działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwotę 4.000 zł,
 
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe
 – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – przenosi się  pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  1.315 zł -  z przeznaczeniem na zakup tablic, mebli oraz badań profilaktycznych.
 – Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększa się  planowane wydatki o kwotę 4.500 zł oraz przenosi pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 623 zł - z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i badań profilaktycznych,
 
b) rozdz. 80104 – przedszkola
- przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 910 zł - z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej, na zakup mebli, firan i pomocy naukowych w Przedszkolu w Brzozie,
- o 2.000 zł zmniejszono planowane wydatki – z przeznaczeniem do  rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa w Brzozie,
c) rozdz. 80110 – gimnazja
– Gimnazjum Nowa Wieś Wielka – przenosi się  pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  299 zł - z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych oraz zmniejsza się planowane wydatki o kwotę w wysokości 1.460 zł - z przeznaczeniem do rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa w Brzozie,
– Gimnazjum Brzoza – przenosi się  pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  35 zł -  z przeznaczeniem na badania profilaktyczne,
d) rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  56 zł - z przeznaczeniem  na wynagrodzenia osobowe.
e) rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się  planowane wydatki o kwotę  740 zł -  z przeznaczeniem do rozdz. 80104 – przedszkola – Przedszkole w Brzozie, 
f) rozdz. 80195 – pozostała działalność – zmniejsza się  planowane wydatki o kwotę 300 zł - z przeznaczeniem do rozdz. 80104 – przedszkola – Przedszkole w Brzozie,
 
6) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  776 zł  - z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na zakup środków czystości w Środowiskowym Domu Samopomocy,
b) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  240 zł – z przeznaczeniem  na wynagrodzenia osobowe pracownika zabezpieczającego usługi specjalistyczne dla dziecka z autyzmem,
 
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.700 zł oraz o 1.536 zł – zwiększono zaplanowane wydatki na utrzymanie czystości w gminie,
b) rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszono zaplanowane wydatki o 1.536 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 90003,
c) rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – zwiększono planowane wydatki  o 9.943 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt,
d) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększono planowane wydatki  o 3.866 zł –  z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną,
e) rozdz. 90095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 7.500 zł – z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, usunięcie awarii w budynku gminnym,  wynagrodzenia bezosobowe,
 
8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji kwotę  w wysokości 6.602 zł oraz o 4.000 zł – zwiększono wydatki na działalność kulturalną. 
 
Ogółem plan wydatków pozostaje bez zmian i  wynosi 26.901.855 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian  i wynosi 1.039.698 zł.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (25 stycznia 2011, 11:36:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3427