Zarządzenie nr 69/10WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 29 grudnia 2010w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej sieci wodociągowych: „Brzoza-Olimpin-Kobylarnia-Nowe Smolno”, „Prądocin”, „Dziemionnie w ul. Tęczowej”, „Brzoza-Północ”.

Zarządzenie nr 69/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 29 grudnia 2010


w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej sieci wodociągowych: „Brzoza-Olimpin-Kobylarnia-Nowe Smolno”, „Prądocin”, „Dziemionnie w ul. Tęczowej”, „Brzoza-Północ”.

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568  z 2004 r., Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r., Nr 28, poz. 142,146, Nr 106, poz.675) zarządzam, co następuje:
 
 
 §1. Przekazuję do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej do czasu, w którym Zakład Gospodarki Komunalnej będzie jednostką organizacyjną Gminy, sieci wodociągowe w miejscowościach:
a)  „Brzoza-Olimpin-Kobylarnia-Nowe Smolno” o wartości 825.133,80 zł,
b) „Prądocin” o wartości 398.121,92 zł,
c)  „Dziemionnie w  ul. Tęczowej” o wartości 24.000,00 zł,
d) „Brzoza-Północ” o wartości 21.580,00 zł.
 
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (25 stycznia 2011, 11:32:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3503