Zarządzenie nr 68/10WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 20 grudnia 2010w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 68/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 20 grudnia 2010


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706) oraz  § 13 pkt 3 uchwały  Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  30 grudnia  2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010, zarządzam co następuje:
           
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia    2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę 25.684.913 zł  zastępuje się kwotą 25.697.157 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.984.712 zł,
3)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 25.562.729 zł zastępuje się kwotą 25.574.973zł,
4) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI kwotę 26.924.611 zł zastępuje się kwotą 26.936.855 zł,  
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 22.633.256 zł zastępuje się kwotą 22.640.500zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą  11.824.357  zł,
7) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę  4.291.355 zł zastępuje się kwotą 4.296.355 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  w kwocie 4.291.355 zł zastępuje się kwotą 4.296.355 zł – załącznik nr 2 
8) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w wysokości 65.000 zł zastępuje się kwotą 35.000 zł,
9) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł.
10) w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                           
 
 
 
                              
 
Uzasadnienie do   zarządzenia Nr 68/10
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2010 r.
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji i subwencji: 
 
Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 13 grudnia 2010 r. nr WFB.I.3011-145/10 - zwiększył plan dotacji celowych o 12.244 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,a także z tytułu wypłaty gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o której mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  
 
 
 
Ogółem plan dochodów wzrasta o  12.244 zł i wynosi po zmianie 25.697.157 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
 
w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono planowane wydatki o 12.244 zł – z przeznaczeniem na  sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także z tytułu wypłaty gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o której mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
a) zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 30.000 zł – z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych, 
b) przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  5.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa  ul. Nadrzecznej – Łąkowej w  Olimpinie wraz z odwodnieniem” – z przeznaczeniem opłaty  za nadzór inwestorski,    
 
2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  500 zł, z przeznaczeniem na  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz kwotę 1.000 zł – z przeznaczeniem na opłaty za energię,
 
3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł – z przeznaczeniem do działu 600, rozdz. 60016 na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 13.360 zł – z przeznaczeniem do:
 – Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej - na wynagrodzenia osobowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,  energii cieplnej oraz odpis na ZFŚS, 
 – Szkoły Podstawowej w Brzozie – na wynagrodzenia osobowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS,  
b) w rozdz. 80104 – przedszkola:
* przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.972 zł –    z przeznaczeniem do:
 – Przedszkola Nowa Wieś Wielka – na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup szafek, pomocy naukowych i dydaktycznych, wywóz śmieci  oraz usługi komunalne,   
– Przedszkola Brzoza –  na wynagrodzenia osobowe, zakup szafek, energii cieplnej,   
* zmniejsza się zaplanowane wydatki o 6.550 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 80101 – szkoły podstawowe,
c) w rozdz. 80110 – gimnazja:
*   przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.379 zł – z przeznaczeniem do:
– Gimnazjum Nowa Wieś Wielka – na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, remont sali lekcyjnej, badania profilaktyczne, obsługę kotłowni, odpis na ZFSŚ, 
– Gimnazjum Brzoza – na wynagrodzenia  osobowe oraz zakup oleju opałowego,
* zmniejsza się zaplanowane wydatki o kwotę  500 zł - z przeznaczeniem do rozdz. 80101 – szkoły podstawowe,
d) w rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się planowane wydatki o 3.500 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 80101 – szkoły podstawowe,                    
e) w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.598 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS i zakup programów komputerowych, ,
f) w rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.240 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych i laptopa do szkolenia rady pedagogicznej, 
g) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne
*   przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 299 zł –z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
* zmniejsza się zaplanowane wydatki o kwotę  1.310 zł - z przeznaczeniem do rozdz. 80101 – szkoły podstawowe,
h) w rozdz. 80195 – pozostała działalność – zmniejsza się planowane wydatki o 1.500 zł z przeznaczeniem do rozdz. 80101 – szkoły podstawowe,
 
5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 250 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej – na zapłatę      za usługi komputerowe,
 
6) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  3.450 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na energię cieplną i elektryczną oraz wodę w Środowiskowym Domu Samopomocy,
b) rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.200 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody,
c) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  11.000 zł -  z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów oraz zapłatę za rozmowy telefoniczne,  
 
7) w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.931 zł – z przeznaczeniem do:
 – świetlicy szkolnej w  Nowej Wsi Wielkiej –  na zakup dywanu i odpis na ZFŚS,
– świetlicy szkolnej w  Brzozie – na odpis na ZFŚS,
 
8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 1.500 zł - z przeznaczeniem na opłaty za energię,
 
9) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów do programu „Utrzymaj się na wodzie”.
 
 
Ogółem plan wydatków wzrasta  o 12.244  zł i wynosi 26.936.855 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian  i wynosi 1.264.333 zł.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (28 grudnia 2010, 09:41:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3240