Zarządzenie nr 64A/10WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 10 grudnia 2010w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 64A/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 10 grudnia 2010


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706 ) oraz  § 13 pkt 3 uchwały  Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010, zarządzam co następuje:
           
     § 1.  Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia    2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY pozostają bez zmian i wynoszą 25.684.913 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.972.468 zł,
3)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 25.562.729 zł,
4) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI pozostają bez zmian i wynoszą  26.949.246 zł,  
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą  22.640.925 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą  11.807.785  zł,
7) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę  pozostają bez zmian i wynoszą 4.308.321 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  pozostają bez zmian 4.308.321 zł – załącznik nr 2 
8) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną pozostaje bez zmian i wynosi 65.000 zł,
9) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do   zarządzenia Nr 64A/10
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 grudnia 2010 r.
 
WYDATKI
 
Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
 
 
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przenosi się pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.672 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych  i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego na całodobową dyspozycyjność oraz usługi weterynaryjne,
 
2) w dziale 750 – Administracja publiczna:
a) rozdz. 75023 – urzędy gmin – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 17.000 zł – z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej 5.000 zł, zakup oprogramowania LEX,  tonerów 12.000 zł,
b) rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000 zł – z przeznaczeniem na zakup medali pamiątkowych na bieg sylwestrowy, 
 
3) w dziale 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000 zł  - z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej.
 
 
Ogółem plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 26.949.246 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian  i wynosi 1.264.333 zł.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (17 grudnia 2010, 13:35:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3263