Zarządzenie nr 67/10WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 15 grudnia 2010w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Tarkowie Dolnym.

Zarządzenie nr 67/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 15 grudnia 2010


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Tarkowie Dolnym.

   Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zm. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043), zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W związku z zawartą w dniu 14 grudnia 2010 r. w Kancelarii Notarialnej
w Bydgoszczy przed notariuszem Andrzejem Barabaszem warunkową umową sprzedaży (Repertorium A numer 9203/2010), nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 42/5, o powierzchni 0,6603 ha (sześć tysięcy sześćset trzy metry kwadratowe), położonej  
w obrębie ewidencyjnym Tarkowo Dolne, w gminie  Nowa Wieś Wielka, dla której w  Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy prowadzona jest księga wieczysta BY1B/00143537/4, nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży  tej  nieruchomości.
 
   § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
     
U z a s a d n i e n i e  
Nieruchomość niezabudowana oznaczona  jako działka  ew. nr  42/5, położona w obrębie ewidencyjnym Tarkowo Dolne,  w gminie Nowa Wieś Wielka,  będąca przedmiotem sprzedaży, położona  jest  na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Tarkowo Dolne na cele składów i usług rzemieślniczych, przemysłu.
Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.
W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu ww. nieruchomości jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (16 grudnia 2010, 11:25:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4010