Zarządzenie nr 66/10WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 13 grudnia 2010w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia użytkownikom wieczystym.

Zarządzenie nr 66/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 13 grudnia 2010


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia użytkownikom wieczystym.

Na podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zm. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043), w związku z uchwałą Nr XLI/423/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej, zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Nowa Wieś Wielka, przeznaczonych  do zbycia użytkownikom wieczystym, wymienionych w wykazie do zarządzenia.
  
   § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach  ogłoszeń w  siedzibie   Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ulicy Ogrodowej 2 oraz 
w sołectwie  Nowa Wieś Wielka, a  ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu  lokalnym oraz opublikowaniu na stronie internetowej gminy Nowa Wieś Wielka www.bip.nowawieswielka.pl.
 
   § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
 

Wykaz nieruchomości (31kB) word

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (16 grudnia 2010, 11:23:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3548