Zarządzenie nr 63/10WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 6 grudnia 2010w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

Zarządzenie nr 63/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 6 grudnia 2010


w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. Wyznaczam Sekretarza Gminy Nowa Wieś Wielka – Panią Julitę Popielewską – do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec mnie – Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wysokości wynagrodzenia.
 
   § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (9 grudnia 2010, 15:07:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3938