Zarządzenie nr 62/10WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 1 grudnia 2010w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 62/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 1 grudnia 2010


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706 ) oraz  § 13 pkt 3 uchwały  Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  30 grudnia  2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010, zarządzam co następuje:
           
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia    2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę 25.680.939 zł  zastępuje się kwotą 25.684.913 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.972.468 zł,
3)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 25.558.755 zł zastępuje się kwotą 25.562.729 zł,
4) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI kwotę 26.945.272 zł zastępuje się kwotą 26.949.246 zł,  
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 22.636.951 zł zastępuje się kwotą 22.640.925 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą  11.807.785  zł,
7) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę  pozostają bez zmian i wynoszą 4.308.321 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  pozostają bez zmian 4.308.321 zł – załącznik nr 2 
8) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną pozostaje bez zmian i wynosi 65.000 zł,
9) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł.
10) w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                         
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do   zarządzenia Nr 62/10
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2010 r.
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji i subwencji: 
 
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  15 listopada 2010 r. nr WFB.I.3011-125/10 - zwiększył plan dotacji celowych o 40 zł  w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, 
 
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  15 listopada 2010 r. nr WFB.I.3011-128/10 - zmniejszył plan dotacji celowych o 309 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – powyższe zmiany dokonano w oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczenia budżetu 2010 r.,
 
3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  19 listopada 2010 r. nr WFB.I.3011-131/10 - zwiększył plan dotacji celowych o 8.456 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego,
 
4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  30 listopada 2010 r. nr WFB.I.3011-136/10 - zwiększył plan dotacji celowych o 767 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz o 4.980 zł – zmniejszył plan dotacji celowych w rozdz. 85295.
 
 
Ogółem plan dochodów wzrasta o  3.974 zł i wynosi po zmianie 25.684.913 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 40 zł – z z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, 
 
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszono planowane wydatki o 309 zł w oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczenia budżetu 2010 r w zakresie zadań zleconych oraz o 767 zł zwiększono planowane wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych, 
b) w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono planowane wydatki o 8.456 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego,
 
c) w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 4.980 zł w związku z decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego.
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przenosi się pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 199 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 01002 na zakup nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej,
 
2)w dziale 600 – Transport i łączność,  rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  3.000 zł –z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg gminnych 1.500 zł  oraz na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.500 zł,
 
3) w dziale 710 – Działalność usługowa - przenosi się pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 71035  na zorganizowanie II pochówku Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,
 
4) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 770 zł – z przeznaczeniem na druk kart do głosowania,
 
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 28.892 zł – z przeznaczeniem do:
 – Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej - na wynagrodzenia osobowe  i bezosobowe, zakup energii cieplnej, szkolenie pracowników, zakup papieru,
 – Szkoły Podstawowej w Brzozie – na składki ZUS, zakup oleju opałowego, opłatę za ekspertyzę techniczną, zakup papieru,
b) w rozdz. 80104 – przedszkola:
* przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 15.182 zł – z przeznaczeniem do:
 – Przedszkola Nowa Wieś Wielka – na zakup oleju opałowego, pomocy naukowych, wykonanie parawanów w łazienkach, 
– Przedszkola Brzoza –  na zakup środków czystości, kserokopiarki, żywności  i opłatę za ekspertyzę techniczną, 
* zmniejsza się zaplanowane wydatki o 15.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 80110 – gimnazja 8000 zł i rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne 7.000 zł,
c) w rozdz. 80110 – gimnazja:
*   przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 23.141 zł – z przeznaczeniem do:
– Gimnazjum Nowa Wieś Wielka – na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia, składki ZUS i zakup programów komputerowych,
– Gimnazjum Brzoza – na wynagrodzenia oraz zakup oleju opałowego,
* zwiększa się zaplanowane wydatki o kwotę  8.000 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum w Brzozie,
d) w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.063 zł,  z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup energii cieplnej,
e) w rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 509 zł, z przeznaczeniem na opłatę za studia i szkolenie pracowników w gimnazjum Nowa Wieś Wielka,
f) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne
– stołówka szkolna Nowa Wieś Wielka – zwiększa się  planowane wydatki o kwotę  w wysokości 7.000 zł - z przeznaczeniem na zakup żywności oraz zmniejsza się planowane wydatki o kwotę  w wysokości 763 zł  do rozdziału 80148 – stołówka w Brzozie,
– stołówka szkolna Brzoza – zwiększa się planowane wydatki o kwotę w wysokości 763 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup sprzętu do kuchni,
 
5) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia  z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.415,00 zł – w związku z potrzebą prawidłowego rozliczenia kosztów obsługi referatu,
 
6) w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 813 zł – z przeznaczeniem do:
 – świetlicy szkolnej w  Nowej Wsi Wielkiej –  na wynagrodzenia i składki ZUS,
– świetlicy szkolnej w  Brzozie – na dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
 
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000 zł – z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do budynków gminnych.
 
 
Ogółem plan wydatków wzrasta  o 3.974  zł i wynosi 26.949.246 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian  i wynosi 1.264.333 zł.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (9 grudnia 2010, 15:06:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3150