Zarządzenie nr 59/10WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 12 listopada 2010w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011 - 2014.

Zarządzenie nr 59/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 12 listopada 2010


w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011 - 2014.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 oraz Nr 152, poz. 1020) zarządzam, co następuje: 
 
 
 
      § 1. Przyjmuję projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2014.
                              
 
      § 2. Przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2011 – 2014:
 
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania,
2) Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka. 
                                                                                
 
      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 grudnia 2010, 13:00:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3458