Zarządzenie nr 61/10WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 24 listopada 2010w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Brzozie.

Zarządzenie nr 61/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 24 listopada 2010


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Brzozie.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,  z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218  z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220 poz. 1412, z  2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i poz. 340, Nr 98, poz. 817,  Nr 161 poz. 1279 i poz. 1281, Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 47, poz. 278) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W związku z zawartą w dniu 22 listopada 2010 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przed notariuszem Marcinem Paradowskim warunkową umową sprzedaży (Repertorium A numer 6065/2010), nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 54/44, o powierzchni 0,0224 ha (dwieście dwadzieścia cztery  metry kwadratowe), położonej  w obrębie ewidencyjnym Brzoza, w gminie  Nowa Wieś Wielka, dla której w  Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy prowadzona jest księga wieczysta  BY1B/00062809/0, nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży  tej  nieruchomości.
 
   § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      U z a s a d n i e n i e  
Nieruchomość niezabudowana oznaczona  jako działka  ew. nr  54/44, położona w obrębie ewidencyjnym Brzoza,  w gminie Nowa Wieś Wielka,  będąca przedmiotem sprzedaży, położona  jest  na terenie dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka działka oznaczona  jest jako tereny zainwestowane lub posiadające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z przewagą funkcji mieszkalnictwa i mieszkalnictwa z usługami.
Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.
W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu ww. nieruchomości jest uzasadnione.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 grudnia 2010, 12:41:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3960