Zarządzenie nr 103/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 31 grudnia 2009w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2009 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2009 rok.

Zarządzenie nr 103/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 31 grudnia 2009


w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2009 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420,  z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,  Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832  z  2007 r. Nr 82,  poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz.974 i  Nr 140, poz. 984,  z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr  209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 61 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1277),  w związku z uchwałą Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia  2008 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka   na  rok 2009, (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2009 r. Nr 11,  poz. 230),  zarządzam  co następuje:
 
 
§ 1.  W  zarządzeniu nr 8/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji  o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2009 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2009 rok,  § 2 otrzymuje brzmienie:
 
   „ § 2. Plan finansowy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2009 rok zostaje zmieniony do wysokości, wynikających z aktualnego planu po zmianach wprowadzonych w uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009, na dzień  31 grudnia 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.” 
 
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik - Plan finansowy (522kB) word  

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (4 lutego 2010, 13:06:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3966