Zarządzenie nr 102/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 31 grudnia 2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 102/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 31 grudnia 2009


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r.  Nr52, poz. 420) w związku z art. 173, 184 ust.2 pkt 2  i art. 188  ust.  1   ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,  Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 61 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XXVI/251/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  29 grudnia  2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 11, poz. 230 ze zm.), zarządzam  co następuje:
 
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia    2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1 DOCHODY pozostają bez zmian i wynoszą  26.588.668 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe pozostają bez zmian i wynoszą  4.473.972 zł, 
3) w § 1 ust. 1 pkt 4 dotacje rozwojowe pozostają bez zmian i wynoszą 600.296 zł,
4) w § 1 ust. 1 pkt 5 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących pozostają bez zmian i wynoszą 15.000 zł,
5)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą  25.169.276 zł,
6) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  pozostają bez zmian i wynoszą  27.980.997 zł,   
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą  22.011.975 zł   
8) w § 2 ust.1  pkt 1 lit. a  wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń w wysokości 11.200.083 zł, zastępuje się kwotą 11.196.965 zł,
9) w § 2 ust 2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą  5.969.022 zł,  w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą  5.969.022 zł,
10) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w wysokości 80.000  zł, zastępuje się kwotą 0 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł,
12)w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 102 /09
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  31 grudnia 2009 r.
 
 
1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 –  pozostała działalność- przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  1.100 zł -z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – wykonanie gablot informacyjnych dla sołtysów,
 
2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 –  ochotnicze straże pożarne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  2.000 zł - z przeznaczeniem na wypłatę  ekwiwalentu pieniężnego  dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie za uczestnictwo w działaniu ratowniczym,
 
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  4.500 zł -  z przeznaczeniem na:
–  zakup podłóg do dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w  Nowej Wsi Wielkiej                
    3.500 zł,
 – zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej  w Brzozie
    1.000 zł,
 
b) rozdz. 80104 – Przedszkola  –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.036 zł -  z przeznaczeniem na:
–  umowy zlecenia - Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej  36 zł,
– zakup komputera i drukarki -  Przedszkole w Brzozie 2.000 zł,
 
c) rozdz. 80110 – Gimnazja - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  1.927 zł - z przeznaczeniem na:
–  wynagrodzenia pracowników Gimnazjum w Nowej wsi Wielkiej  1 zł,
–  zakup komputerów do  Gimnazjum w Brzozie  1.926 zł,
 
d) rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół -  przeniesiono pomiędzy  paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 510 zł  -  z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
 
4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  120 zł -  z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych i zakup usług pozostałych,
 
5) w  dziale 852 – Pomoc społeczna,
a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  2.327 zł - z przeznaczeniem na zakup niszczarki do dokumentów,
b)  rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.871 zł -  z przeznaczeniem na opłatę za  program Komputerowy Syriusz,
c) rozdz. 85295 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  300 zł z przeznaczeniem na  zakup usług związanych z ogłoszeniem konkursu w celu  dofinansowania stowarzyszeń  na zasadzie konkursu,
 
6) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 452 zł na realizacją projektu pn. „Agroturystyczne perspektywy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 
7) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 –  świetlice szkolne, przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  918 zł z przeznaczeniem zakup komputera,
 
8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 
a) rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi o 2.050 zł -  zwiększono  wydatki  - z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na terenie gminy,
b) w rozdz.90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach -  zmniejszono wydatki  o 2.050 zł -  z przeznaczeniem do rozdz.  90003 – oczyszczanie miast i wsi,
c) w rozdz.90095 – pozostała działalność -  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  2.000 zł - z przeznaczeniem zakup usług związanych z obsługą budynków gminnych,
 
Ogółem plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi   27.980.997 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.392.329 zł.     

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (18 stycznia 2010, 11:28:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3425