Zarządzenie nr 99/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 18 grudnia 2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 99/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 18 grudnia 2009


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r.  Nr52, poz. 420) w związku z art. 173, 184 ust.2 pkt 2 i art. 188  ust.  1   ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,  Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 61 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XXVI/251/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  29 grudnia  2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 11, poz. 230 ze zm.), zarządzam  co następuje:
 
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia    2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1 DOCHODY pozostają bez zmian i wynoszą  26.687.273 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe pozostają bez zmian i wynoszą  4.433.235 zł,  
3) w § 1 ust. 1 pkt 4 dotacje rozwojowe pozostają bez zmian i wynoszą 600.296 zł,
4) w § 1 ust. 1 pkt 5 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących pozostają bez zmian i wynoszą 2.000 zł,
5)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą  25.247.893 zł,
6) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  pozostają bez zmian i wynoszą  28.079.602 zł,    
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 21.967.926 zł    
8) w § 2 ust.1  pkt 1 lit. a  wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń w wysokości 11.206.431 zł, zastępuje się kwotą 11.185.375 zł,
9) w § 2 ust 2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą  6.111.676 zł,  w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą  6.111.676 zł,
10) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w wysokości 80.000  zł, zastępuje się kwotą 0 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 99/09
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 grudnia 2009 r.
 
 WYDATKI
 
 
1. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy;
 
1) w dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo - przeniesiono pomiędzy rozdziałami  klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 1.085 zł –  z przeznaczeniem  na usługi weterynaryjne zwierząt bezdomnych i powypadkowych,
 
2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 1.374 zł -  z przeznaczeniem  na zakup pomocy dydaktycznych, w ramach programu „Razem bezpieczniej”,
 
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 27.317 zł  –  z przeznaczeniem  na umowy zlecenie, zakup wykładziny do Sali lekcyjnej i sprzętu, pomoce dydaktyczne, konserwacje sprzętu i aktualizacje programu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, zakup sprzętu, oleju opałowego i pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzozie,
b) rozdz. 80104 – przedszkola - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 9.160 zł   –  z przeznaczeniem na zakup paneli podłogowych do sali gimnastycznej i wykładziny podłogowej do Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej,   wynagrodzenia osobowe i środki czystości do Przedszkola w Brzozie oraz o 5.000 zł – zmniejszono planowane wydatki z przeznaczeniem do rozdz. 80148 – stołówki szkolne,  
c) rozdz. 80110 – gimnazja - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 12.361 zł –  z przeznaczeniem  na wynagrodzenia osobowe, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, konserwację sprzętu, wywóz śmieci, obsługę kotłowni, aktualizację programu w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej, zakup komputera, energii elektrycznej, opłaty za kanalizację i obsługę kotłowni do Gimnazjum w Brzozie,
d) rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 3.364 zł –                                   z przeznaczeniem  na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów biurowych,
e) rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 6.600 zł  –  z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu do szkolenia rady pedagogicznej,
f) rozdz. 80148 – stołówki szkolne – zwiększono planowane wydatki o 5.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 457 zł  – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i zakup środków żywności do stołówki szkolnej w Nowej Wsi Wielkiej,   
 4) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 4.440 zł  – z przeznaczeniem  na zakup sprzętu i transport w ramach programu „Utrzymaj się na wodzie”.
 
Ogółem plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi   28.079.602 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.392.329 zł.     

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (28 grudnia 2009, 10:45:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3240