Zarządzenie nr 98/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 8 grudnia 2009w sprawie przekazania w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego mienie Gminy.

Zarządzenie nr 98/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 8 grudnia 2009


w sprawie przekazania w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego mienie Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r., Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz.1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje:
 
 
   §1. Przekazuję  w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej sprzęt rehabilitacyjny w celu jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.
 
   § 2. Przekazuję  w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej, na okres od 1 stycznia 2010 roku  do 31 grudnia 2012 roku, sprzęt rehabilitacyjny o łącznej wartości 23.046,20 zł, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
          
 
   § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
 
   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (28 grudnia 2009, 10:41:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3713