Zarządzenie nr 97/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 7 grudnia 2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 97/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 7 grudnia 2009


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r.  Nr52, poz. 420) w związku z art. 173, 184 ust.2 pkt 2  i art. 188  ust.  1   ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,  Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 61 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XXVI/251/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  29 grudnia  2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 11, poz. 230 ze zm.), zarządzam  co następuje:
 
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia    2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1 DOCHODY kwotę 26.696.077 zł,  zastępuje się kwotą 26.687.273 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości  4.442.039 zł, zastępuje się kwotą 4.433.235 zł,  
3) w § 1 ust. 1 pkt 4 dotacje rozwojowe pozostają bez zmian i wynoszą 600.296 zł,
4) w § 1 ust. 1 pkt 5 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących pozostają bez zmian i wynoszą 2.000 zł,
5)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości  25.256.697 zł, zastępuje się kwotą 25.247.893 zł,
6) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  w wysokości  28.088.406 zł, zastępuje się kwotą 28.079.602 zł,    
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości  21.976.730 zł,  zastępuje się kwotą 21.967.926 zł    
8) w § 2 ust.1  pkt 1 lit. a  wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń w wysokości 11.218.942 zł, zastępuje się kwotą 11.206.431 zł,
9) w § 2 ust 2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą  6.111.676 zł,  w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą  6.111.676 zł,
10) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w wysokości 80.000  zł, zastępuje się kwotą 0 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł,
12)w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 97/09
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 grudnia 2009 r.
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji: 
 
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2009 r. nr WFB.I.3011-76/09 - zmniejszył plan dotacji celowych o 4.996 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,
     
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2009 r. nr WFB.I.3011-77/09 – zmniejszył plan dotacji celowych o 3.808 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów  - na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku 2009/2010 – „Wyprawka szkolna”.
                     
       
Ogółem plan dochodów maleje  o 8.804  zł i wynosi po zmianie 26.687.273  zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
                           
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -  zmniejszono o 4.996 zł  plan wydatków w § 3110  - świadczenia społeczne,
    
2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna  dla uczniów - zmniejszono plan wydatków w  § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów  o 3.808 zł. 
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy;
 
1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023- urzędy gmin - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 8.000 zł - z przeznaczeniem  na podróże służbowe krajowe,
 
2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 2.400 zł -  z przeznaczeniem  na zakup pomocy dydaktycznych, w ramach programu „Razem bezpieczniej”,
 
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 20.526 zł  –  z przeznaczeniem  na  zakup i konserwację sprzętu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie oraz o 1726 zł – zmniejszono planowane wydatki -  z przeznaczeniem  do rozdz. 80148 – stołówki szkolne,
b) rozdz. 80104 – przedszkola - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 15.671 zł   –  z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i dodatki wiejskie i mieszkaniowe w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,  wynagrodzenia osobowe, składki ubezpieczenia społecznego, zakup kostki brukowej i sprzętu do Przedszkola w Brzozie,  
c) rozdz. 80110 – gimnazja - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 16.459 zł –  z przeznaczeniem  na wynagrodzenia osobowe w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej, zakup żaluzji do Gimnazjum w Brzozie,
d) rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 1.505 zł – z przeznaczeniem  na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
e) rozdz. 80148 – stołówki szkolne – zwiększono planowane wydatki o 1.726 zł – z przeznaczeniem na zakup środków  do zmywarki w stołówce szkolnej w Nowej Wsi Wielkiej  i wynagrodzenia osobowe i Fundusz Pracy w stołówce w Brzozie, 
 
4) w dziale 851– Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 4.080 zł  –z przeznaczeniem  na  zakup materiałów do świetlic środowiskowych i opłaty za energię cieplną i elektryczną,
 
5) w dziale 852– Pomoc społeczna:
a)  rozdz.85203 – ośrodki wsparcia -  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 12.500 zł   –  z przeznaczeniem  na   wynagrodzenia osobowe, zakup krosna, rozdrabniacza odpadów poprodukcyjnych, środków czystości spełniających wymagania HCCP, zakup materiałów dydaktycznych dla psychologa i zakup programu komputerowego oraz o 700 zł – zmniejszono planowane wydatki z przeznaczeniem do rozdz. 85219),
b) rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000 zł - z przeznaczeniem na zakup druków oraz materiałów biurowych,  
c) rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe - zmniejszono  o 500 zł plan wydatków w § 3110 -  świadczenia społeczne,  (środki przenosi się do  rozdz. 85219),
d) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej  - zwiększono planowane wydatki o 1.200 zł – z przeznaczeniem na opłaty należnych składek na  PFRON, zakup paliwa, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za energię cieplną i opłaty za usługi bankowe, 
 
6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  6 zł - z przeznaczeniem na prawidłowe rozliczenie środków pochodzących z dotacji na  realizację  projektu pn. „Uwierzyć w siebie”,
 
7) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne  - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 1.163 zł –z przeznaczeniem  na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów biurowych w świetlicy szkolnej w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie.
 
Ogółem plan wydatków maleje    o  8.804 zł i  po zmianie wynosi   28.079.602 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.392.329 zł.     

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (28 grudnia 2009, 10:38:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3091