Zarządzenie nr 96/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 24 listopada 2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 96/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 24 listopada 2009


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r.  Nr52, poz. 420) w związku z art. 173, 184 ust.2 pkt 2  i art. 188  ust.  1   ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,  Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 61 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666 ) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XXVI/251/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  29 grudnia  2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 11, poz. 230 ze zm.), zarządzam  co następuje:
 
     § 1.Dokonuję zmian w planie  wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia    2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1 DOCHODY pozostają bez zmian i wynoszą  26.657.105 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe pozostają bez zmian i wynoszą   4.413.917 zł,  
3) w § 1 ust. 1 pkt 4 dotacje rozwojowe pozostają bez zmian i wynoszą 600.296 zł,
4) w § 1 ust. 1 pkt 5 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących pozostają bez zmian i wynoszą 15.000 zł,
5)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości  pozostają bez zmian i wynoszą 25.217.725 zł,
6) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  pozostają bez zmian i wynoszą  28.192.925 zł,    
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 22.081.249 zł    
8) w § 2 ust.1  pkt 1 lit. a  wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń pozostają bez zmian i wynoszą 11.265.421 zł,
9) w § 2 ust 2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą  6.111.676 zł,  w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą  6.111.676 zł,
10) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w wysokości 80.000  zł, zastępuje się kwotą 0 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

 

 


 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 96/09
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 listopada 2009 r.
 
 
 
WYDATKI
 
 Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków  budżetu gminy:
 
 
w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 – rady gmin –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  10.000 zł - z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne  do zaprzyjaźnionej Gminy WESTERBURG, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych dla Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
 
Ogółem plan wydatków pozostaje  wynosi  28.192.925 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.535.820  zł.     
 
 
                                                                                 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (30 listopada 2009, 12:22:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3190