Zarządzenie nr 95/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 23 listopada 2009w sprawie oddelegowania przedstawicieli Gminy Nowa Wieś Wielka do wyjazdu służbowego do miasta Westerburg w Niemczech.

Zarządzenie nr 95/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 23 listopada 2009


w sprawie oddelegowania przedstawicieli Gminy Nowa Wieś Wielka do wyjazdu służbowego do miasta Westerburg w Niemczech.

   Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991; z 2004 r. Nr 271, poz. 2687, z 2005 r. Nr 186, poz.1555), zarządzam, co następuje:
 
    § 1. Wyznaczam przedstawicieli Gminy Nowa Wieś Wielka do udziału w delegacji do miasta Westerburg w Niemczech w składzie:
1)      Wojciech Oskwarek  - Wójt Gminy,
2)      Jan Jędrusik – Przewodniczący Rady Gminy,
3)      Aleksander Królikowski –Dyrektor Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej,
4)      Krzysztof Kuczborski – Dyrektor Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie,
5)      Barbara Krawiec – Radna Gminy Nowa Wieś Wielka, tłumacz,
6)      Adam Molenda  – pracownik GOPS w Nowej Wsi Wielkiej, kierowca.
 
    § 2. 1. Ustalam odbycie przez delegowanych wymienionych w  § 1 podróży służbowej do Westerburga w dniach 26–29 listopada 2009 r. samochodem stanowiącym własność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej – Opel Vivaro, nr rej. CBY 30YE o pojemności skokowej silnika 1.870 cm3.
   2. Zwrot kosztów podróży nastąpi na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991; z późn. zm.).
 
    § 3. Koszty związane z odbyciem podróży służbowej i koszty zakupu paliwa do samochodu wymienionego w § 2 ust. 1 zostaną sfinansowane z zaplanowanych środków w budżecie Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75022 Rady Gmin, rozdziale 75023 Urzędy Gmin § 4420 podróże służbowe zagraniczne i § 4210 zakup paliwa do samochodu Opel Vivaro i rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 zakup upominków dla zaprzyjaźnionej gminy Westerburg.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (30 listopada 2009, 09:58:37)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Ćwierdzińska (10 grudnia 2009, 14:43:03)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3600