Zarządzenie nr 94/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu z dnia 18 listopada 2009w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży użytkownikom wieczystym.

Zarządzenie nr 94/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 18 listopada 2009


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży użytkownikom wieczystym.

   Na podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,  z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218  z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220 poz. 1412 oraz z 2009 r.  Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i poz. 340), w związku z uchwałą Nr XXXIII/327/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  użytkownikom wieczystym  nieruchomości gruntowej, położonej w Nowej Wsi Wielkiej zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowa Wieś Wielka przeznaczonej  do sprzedaży użytkownikom wieczystym, wymienionej
w wykazie do zarządzenia.
  
   § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach  ogłoszeń: siedziby  Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ulicy Ogrodowej 2 oraz  Sołectwa  Nowa Wieś Wielka, a  ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu  lokalnym oraz opublikowaniu na stronie internetowej gminy Nowa Wieś Wielka www.bip.nowawieswielka.pl.
 
   § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży (32kB) word

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (30 listopada 2009, 09:56:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3504