Zarządzenie nr 93/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 18 listopada 2009w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Prądocinie.

Zarządzenie nr 93/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 18 listopada 2009


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Prądocinie.

   Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,  z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218  z 2008 r. Nr 59 poz. 369 i Nr 220 poz. 1412 oraz z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i poz. 340 i Nr 98 poz. 817) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W związku z zawartą w dniu 6 listopada 2009 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przed notariuszem Violettą Ratajczak warunkową umową sprzedaży (Rep. A Nr 9002/2009), nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 119/55,  o powierzchni 0,0535  ha (pięćset trzydzieści pięć metrów  kwadratowych), położonej  w obrębie ewidencyjnym Prądocin, w gminie  Nowa Wieś Wielka, dla której w  SądzieRejonowym w Bydgoszczy prowadzona jest księga wieczysta  BY1B/00056506/1, nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży  tej  nieruchomości.
 
   § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
 
 
 
 

 
U z a s a d n i e n i e  


Nieruchomość niezabudowana oznaczona  jako działka  ew. nr  119/55, położona w obrębie ewidencyjnym Prądocin,  w gminie Nowa Wieś Wielka,  będąca przedmiotem sprzedaży, położona  jest  na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Prądocin VII” na cele rekreacji indywidualnej –zabudowy letniskowej.
Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.
W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu ww. nieruchomości jest uzasadnione.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (30 listopada 2009, 09:50:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4010