Zarządzenie nr 92/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 12 listopada 2009w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 92/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 12 listopada 2009


w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r.  Nr52, poz. 420) w związku z art. 173, 184 ust.2 pkt 2 i art. 188  ust.  1   ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,  Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 61 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XXVI/251/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  29 grudnia  2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 11, poz. 230 ze zm.), zarządzam  co następuje:
 
 
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia    2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1 DOCHODY kwotę 26.642.236 zł,  zastępuje się kwotą 26.657.105 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości  4.399.048 zł, zastępuje się kwotą 4.413.917 zł,  
3) w § 1 ust. 1 pkt 4 dotacje rozwojowe pozostają bez zmian i wynoszą 600.296 zł,
4) w § 1 ust. 1 pkt 5 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących pozostają bez zmian i wynoszą 15.000 zł,
5)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości  25.202.856 zł, zastępuje się kwotą 25.217.725 zł,
6) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  w wysokości  28.178.056 zł, zastępuje się kwotą 28.192.925 zł,    
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości  22.066.380 zł,  zastępuje się kwotą 22.081.249 zł    
8) w § 2 ust.1  pkt 1 lit. a  wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń w wysokości 11.268.475 zł, zastępuje się kwotą 11.265.421 zł,
9) w § 2 ust 2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą  6.111.676 zł,  w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą  6.111.676 zł,
10) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w wysokości 80.000  zł, zastępuje się kwotą 0 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł.
12)w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 92/09
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 listopada 2009 r.
 
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji:
 
Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  29 października  2009 r. nr WFB.I.3011- 64/09  - zwiększył plan dotacji celowych o 14.869  zł  w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność, § 2010 – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
 
Ogółem plan dochodów wzrasta o  14.869  zł i wynosi po zmianie 26.657.105 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymaną  dotacją wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
w dziale  010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o  14.869   zł – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków  budżetu gminy:
 
1) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035- cmentarze  – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 500 zł -  z przeznaczeniem na zakup tuby mosiężnej na akt erekcyjny pod rekonstrukcję pomnika Powstańców Wielkopolskich           w Brzozie, 
 
2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin - przeniesiono pomiędzy paragrafami  klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10.000 zł  – z przeznaczeniem na  podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz zakup akcesoriów komputerowych,
 
3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. rozdz. 75495 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.700  zł -  z przeznaczeniem na szkolenia metodyczne,
 
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - przeniesiono pomiędzy paragrafami  klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.600  zł – z przeznaczeniem  na zakup pomocy dydaktycznych, renowacje sprzętu i szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej w Brzozie, 
b) w rozdz. 80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.300 zł – z przeznaczeniem na energię elektryczną, zakup pomocy naukowych i wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia    w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,   
d) w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 254 zł - z przeznaczeniem na  zakup programu antywirusowego,
 
5) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 
a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.067 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakup usług pozostałych,
b) rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.810 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych,
c) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 217 zł – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
 
6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 15.851 zł – z przeznaczeniem  na opłaty za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt w 2009 r. odłowionych z terenu gminy Nowa Wieś Wielka.
 
Ogółem plan wydatków wzrasta   o 14.869  zł i  po zmianie wynosi  28.192.925 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.535.820  zł.     
                                                                     

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (30 listopada 2009, 09:47:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3117