Zarządzenie nr 91/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 12 listopada 2009w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 rok.

Zarządzenie nr 91/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 12 listopada 2009


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 52 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218,  z 2008 r. Nr 180, poz.1111,  Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) oraz art. 179 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr, 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974,  Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) zarządzam,  co następuje: 
 
 
      § 1. Przyjmuję projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 rok w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 rok, jak w załączniku  do uchwały.
 
 
      § 2. Przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 rok, wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego:
 
 
1)      Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania,
2)      Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka. 
                                                                                
 
      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (30 listopada 2009, 09:44:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3293