Zarządzenie nr 90/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 października 2009w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Olimpinie.

Zarządzenie nr 90/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 października 2009


w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Olimpinie.

Na podstawie  art. 13 ust. 1,  art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2,  art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,  z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218  z 2008 r. Nr 59 poz. 369 i Nr 220 poz. 1412 oraz z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i poz. 340 i Nr 98 poz. 817) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 oraz z 2009 r. Nr 55 poz. 450), w związku z uchwałą Nr XVI/137/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycia w trybie przetargowym nieruchomości w Olimpinie, zarządzam, co następuje: 
 
    § 1. Przeprowadzam w dniu  4 grudnia  2009 r. przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej  w obrębie ewidencyjnym Olimpin oraz ustalam cenę wywoławczą i wysokość wadium jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
    § 2. Wyznaczam komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa
w § 1, w składzie:
 
1) Ryszard  Ładziński              -  przewodniczący,
2) Roman Paciorek                  -  z- ca przewodniczącego,
3) Małgorzata Murawska         -  członek,
4) Romuald Konieczny            -  członek.
 
    § 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu Komisja wykonuje w składzie co najmniej 3 osobowym.
 
    §. 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (6 listopada 2009, 12:26:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3339