Zarządzenie nr 86/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 27 października 2009w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2009 roku.

Zarządzenie nr 86/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 27 października 2009


w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2009 roku.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu  budżetu gminy za III kwartał 2009 roku.
 
      Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005, Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 138, poz.974, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72 poz.619 i Nr 79 poz.666) zarządzam co następuje:
           
   §1.1.Realizując uchwałę Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2009 rok (ze zm.) podaję do publicznej wiadomości  kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na dzień  30 września  2009  r., zgodnie z art.14  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.):
 
Wyszczególnienie                              Plan                                  Wykonanie
A. Dochody                              26.999.933,00                           20.569.333,99
B. Wydatki                               28.670.313,00                          18.437.304,94
1. wydatki bieżące                    22.180.100,00                           15.915.930,19
2. wydatki majątkowe                 6.490.213,00                            2.521.374,75
C. Nadwyżka /Deficyt                 -1.670.380,00                            2.132.029,05
D. Finansowanie ( D1-D2)            1.670.380,00                              -139.793,47
D1.Przychody ogółem                  3.423.002,00                               951.453,53
Z tego:                        

D11. kredyty i pożyczki                 3.102.828,47                             631.280,00
D17 inne źródła(wolne środki z roku 2008) 320.173,53                     320.173,53
D2.Rozchody ogółem                     1.752.622,00                            1.091.247,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek         852.622,00                               591.247,00
D24.wykup obligacji samorządowych    900.000,00                              500.000,00
 
 
1) zobowiązania na dzień 30 września 2009 r. wynoszą 3.927.458,80 zł i według tytułów 
dłużnych przedstawiają  się następująco:
    a) papiery  wartościowe-wyemitowane obligacje 1.300.000,00 zł,
    b) zaciągnięte pożyczki 2.627.458,80 zł,
    c) gmina na dzień 30 września 2009 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych,
    d) gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji,
 
2) kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Białe Błota przez Przedszkole 
„Samorządowe” Jarzębinka w Brzozie  wynosi 59.280,00 zł,
 
3) kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego  wynosi      34.769.67 zł, w tym:
    a) 19.124,67 zł dla Miasta Bydgoszcz z tytułu powierzenia wykonywania zadania  
    przedszkolnego Gminy Nowa Wieś Wielka, dla których organem prowadzącym jest 
    Miasto Bydgoszcz,
    b) 2.136,00 zł dla Powiatu Tucholskiego z tytułu umowy o dofinansowanie projektu    
    „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”,
    c) 13.509,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z tytułu partycypacji w kosztach  osobowych pracowników oraz z tytułu eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,
 
4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, stanowi załącznik do zarządzenia.
 
2.Podanie niniejszej kwartalnej informacji do publicznej wiadomości następuje poprzez jej  umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
 
   § 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                   

Załącznik do zarządzenia (39kB) word

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (6 listopada 2009, 12:03:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3291