Zarządzenie nr 85/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 27 października 2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 85/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 27 października 2009


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r.  Nr52, poz. 420) w związku z art. 173, 184 ust.2 pkt 2  i art. 188  ust.  1   ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  ( Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,  Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 61 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XXVI/251/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  29 grudnia  2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 11, poz. 230 ze zm.), zarządzam  co następuje:
 
 
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia    2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1 DOCHODY kwotę 27.076.692 zł,  zastępuje się kwotą 27.082.706 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości  4.336.554 zł, zastępuje się kwotą  4.342.568 zł,  
3) w § 1 ust. 1 pkt 4 dotacje rozwojowe pozostają bez zmian i wynoszą 600.296 zł,
4) w § 1 ust. 1 pkt 5 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących pozostają bez zmian i wynoszą 2.000 zł,
5)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości  25.648.112 zł, zastępuje się kwotą 25.654.126 zł,
6) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  w wysokości  28.747.072 zł, zastępuje się kwotą 28.753.086 zł,    
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości  22.240.055 zł,  zastępuje się kwotą 22.246.069 zł    
8) w § 2 ust.1  pkt 1 lit. a  wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń w wysokości 11.334.759 zł, zastępuje się kwotą 11.332.379 zł,
9) w § 2 ust 2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą  6.507.017 zł,  w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą  6.507.017 zł,
10) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w wysokości 80.000  zł, zastępuje się kwotą 0 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
     
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 85/09
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  27 października 2009 r.
 
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji: 
                    
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 19 października 2009 r. nr WFB.I.3011-58/09 - zwiększył plan dotacji celowych o 6.014 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów,  § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   -  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających  w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i naukę w klasie   I gimnazjum w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”.
       
Ogółem plan dochodów wzrasta o 6.014  zł i wynosi po zmianie 27.082.706  zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
 
1) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna  dla uczniów - wprowadzono plan wydatków w  § 3260 w  kwocie 6.014 zł - z przeznaczeniem  na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i naukę w klasie I gimnazjum  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”.
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy;
 
1) w dziale 750 – Administracja publiczna:
 
a) rozdz. 75023 – urzędy gmin –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  4.000 zł – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
b) rozdz. 75095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  3.000 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakup usług w związku z zatrudnieniem pracowników na roboty publiczne,
 
2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 
a) rozdz.75412 – ochotnicze straże pożarne - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 300 zł  - z przeznaczeniem  na szkolenie członków OSP w Nowej  Wsi  Wielkiej i Brzozie,
b) rozdz.75495 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.880 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych,
 
 
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) rozdz. 80104 – przedszkola  –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  7.600 zł - z przeznaczeniem na  wynagrodzenia i dodatki mieszkaniowe pracowników  Przedszkola w Brzozie,
 
b) rozdz. 80110 – gimnazja - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  2.000 zł - z przeznaczeniem na  wynagrodzenia pracowników Gimnazjum w Brzozie,
 
c) rozdz. 80114 – zespół ekonomiczno – administracyjno szkół - przeniesiono pomiędzy  paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości  4.000 zł - z przeznaczeniem                  na wynagrodzenia pracowników,
 
4) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  2.322 zł - z przeznaczeniem na realizację  projektu pn. „Z małego pąka duży kwiat”. Projekt został przyjęty do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne,
 
Ogółem plan wydatków wzrasta   o  6.014 zł i  po zmianie wynosi   28.753.086 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.670.380 zł.     

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (28 października 2009, 12:56:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3435