Zarządzenie nr 80/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 6 października 2009w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie nr 80/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 6 października 2009


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia.

   Na podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,  z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218  z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220 poz. 1412 oraz z 2009 r.  Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i poz. 340), w związku z uchwałą Nr XVI/137/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycia w trybie przetargowym nieruchomości w Olimpinie, zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka przeznaczonych  do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, wymienionych w wykazie do zarządzenia.
  
   § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach  ogłoszeń: siedziby  Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ulicy Ogrodowej 2 oraz  Sołectwa  Olimpin, a  ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu
w prasie o zasięgu  lokalnym oraz opublikowaniu na stronie internetowej gminy Nowa Wieś Wielka www.bip.nowawieswielka.pl.
 
   § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Wykaz nieruchomości gruntowej (29kB) word

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (12 października 2009, 14:43:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2479