Zarządzenie nr 77/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 września 2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 77/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 września 2009


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r.  Nr52, poz. 420) w związku z art. 173, 184 ust.2 pkt 2 i art. 188  ust.  1   ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,  Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 61 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666 ) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XXVI/251/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  29 grudnia  2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 11, poz. 230 ze zm.), zarządzam  co następuje:
 
 
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia    2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1 DOCHODY kwotę 26.993.941 zł,  zastępuje się kwotą 26.999.933 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości  4.253.803 zł, zastępuje się kwotą  4.259.795 zł,  
3) w § 1 ust. 1 pkt 4 dotacje rozwojowe pozostają bez zmian i wynoszą 600.296 zł,
4) w § 1 ust. 1 pkt 5 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących pozostają bez zmian i wynoszą 2.000 zł,
5)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości  25.565.361 zł, zastępuje się kwotą 25.571.353 zł,
6) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  w wysokości  28.664.321 zł, zastępuje się kwotą 28.670.313 zł,    
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości  22.164.924 zł,  zastępuje się kwotą 22.180.100 zł    
8) w § 2 ust.1  pkt 1 lit. a  wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń w wysokości 11.342.411 zł, zastępuje się kwotą 11.328.946 zł,
9) w § 2 ust 2 wydatki majątkowe w wysokości 6.499.397 zł, zastępuje się kwotą                 6.490.213 zł,  w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.499.397 zł, zastępuje się kwotą 6.490.213 zł,
10) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w wysokości 80.000  zł, zastępuje się kwotą 0 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł,
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
            
 
 
 
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 77/09
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 września 2009 r.
 
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji:
 
Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  24 września  2009 r. nr WFB.I.3011- 51/09  - zwiększył plan dotacji celowych o 5.992  zł  w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 2030 – z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole,  w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych  warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III  szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia  - „Radosna szkoła”.
 
Ogółem plan dochodów maleje o  5.992  zł i wynosi po zmianie 26.999.933 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymaną  dotacją wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o  5.992  zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole,  w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych  warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III  szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia  - „Radosna szkoła”.  
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków  budżetu gminy:
 
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.318,00 zł, z rozdz.  01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi do rozdz. 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – z przeznaczeniem na wykonanie niwelacji terenu gminnego przeznaczonego pod plac zabaw w Olimpinie,
 
1) w dziale 600 – Transport i łączność,  rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym – przenosi się pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:
a) „Modernizacja dróg transportu rolniczego Prądocin – Dobromierz- Nowa Wieś Wielka – (nawierzchnia asfaltowa) zaplanowano 150.000 zł po zmianie 156.276 zł ( zwiększono o 6.276 zł),
b) Modernizacja dróg transportu rolniczego Jakubowo - Kolankowo Prądocin  – (nawierzchnia asfaltowa) zaplanowano 90.000 zł po zmianie 85.286  zł ( zmniejszenie o 4.714 zł),
c) Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Januszkowie zaplanowano 160.900 zł po zmianie 150.154 zł  (zmniejszono o 10.746 zł),
d) zaoszczędzoną kwotę w wysokości 9.184 zł przenosi się  do § 4300 – z przeznaczeniem na wyrównanie i uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gminnych,
 
2) w dziale 750 – Administracja publiczna - przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.965  zł, z rozdz. 75095 – pozostała działalność do rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.235 zł  – z przeznaczeniem na wykonanie albumu o gminie, ogłoszenie w publikacji województwa kujawsko- pomorskiego i książce telefonicznej informacji o numerach telefonów  oraz promocja Gminy podczas Jarmarku województwa kujawsko – pomorskiego,  
 
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe o 5.000 zł – zwiększono planowane wydatki  w Szkole Podstawowej w Brzozie – z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, energię elektryczną  oraz o 19.800 zł zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – z przeznaczeniem do rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 5.500 zł i 80148 – stołówki szkolne – 9.300 zł, 
b) w rozdz. 80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000 zł – z przeznaczeniem na energię elektryczną w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,    
c) w rozdz. 80110 – gimnazja - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10.500 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników  i składki na ubezpieczenia społeczne, energię elektryczną, wywóz trawy z boiska, opłaty za kanalizację,                  
d) w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000 zł  oraz zwiększono planowane wydatki o 5.500 zł – z przeznaczeniem na zakup środków BHP, wynagrodzenia osobowe pracowników i delegacje pracowników,
e) w rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.000 zł – z przeznaczeniem na opłatę za studia w zakresie dokształcania,
f) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne – zwiększono planowane wydatki o 9.300 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. 
 
 
Ogółem plan wydatków wzrasta   o 5.992  zł i  po zmianie wynosi  28.670.313 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.670.380  zł.     
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (12 października 2009, 14:40:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2182