Zarządzenie nr 73/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 8 września 2009w sprawie uchylenia zarządzenia nr 61/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 73/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 8 września 2009


w sprawie uchylenia zarządzenia nr 61/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,  z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218  z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220 poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i poz. 340) zarządzam, co następuje:
    
     § 1. Uchylam zarządzenie nr 61/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 lipca 2009 r., znak: RO.I.0151-61/09  w sprawie przeprowadzenia przetargu na najem gruntu pod kiosk wielobranżowy w Brzozie.
 
    § 2.  Odwołuję przeprowadzenie planowanego przetargu ustnego nieograniczonego na najem gruntu o powierzchni 24 m2 na postawienie kiosku wielobranżowego bez możliwości trwałej zabudowy na działce ew. nr 57/4 przy ul. Łabiszyńskiej w  Brzozie wyznaczonego na  dzień  9 września  2009 r.,  godz. 1100,  w związku z planowaną zmianą zagospodarowania terenu.
 
    § 3. Informacja o odwołaniu przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, w prasie o zasięgu lokalnym, na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Brzoza oraz na stronie internetowej gminy Nowa Wieś Wielka. 
 
    §. 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (12 października 2009, 14:33:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2677