Zarządzenie nr 79/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 1 października 2009w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej dwóch samochodów pożarniczych marki „STAR”.

Zarządzenie nr 79/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 1 października 2009


w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej dwóch samochodów pożarniczych marki „STAR”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,     Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568  z 2004 r., Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
 
  §1. Przekazuję do bezpłatnego używania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej dwa samochody pożarnicze:
a) samochód pożarniczy marki „STAR” 244 L o nr rej. CBY Y971, rok produkcji 1989  o wartości 104.104,00 zł (słownie złotych: stoczterytysiącestocztery 00/100),
b) samochód pożarniczy marki „STAR” 244 L o nr rej. CBY Y970, rok produkcji 1981  o wartości 81.796,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiątjedentysięcysiedemsetdziewięćdziesiąt sześć 00/100).
 
 §2.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
 
 
 §3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (12 października 2009, 14:25:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2399