Zarządzenie nr 78/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 1 października 2009w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej samochodu ratowniczo – ekologicznego z napędem 4x4, marki Mercedes – Benz Atego 1329 AF o numerze rejestracyjnym CBY 67G4.

Zarządzenie nr 78/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 1 października 2009


w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej samochodu ratowniczo – ekologicznego z napędem 4x4, marki Mercedes – Benz Atego 1329 AF o numerze rejestracyjnym CBY 67G4.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568  z 2004 r., Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
 
  §1. Przekazuję do bezpłatnego używania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej samochód ratowniczo – ekologiczny z napędem 4 x 4, marki Mercedes – Benz Atego 1329 AF o nr rej. CBY 67G4, rok produkcji 2009 r. o wartości 457.515,05 zł (słownie złotych: czterystapięćdziesiątsiedemtysięcypięćsetpiętnaście 05/100).
 
 §2.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
 
 
 §3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (12 października 2009, 14:22:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2362