Zarządzenie nr 70/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 28 sierpnia 2009w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu dochodów i wydatków budżetowych, wydatków na finansowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej.

Zarządzenie nr 70/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 28 sierpnia 2009


w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu dochodów i wydatków budżetowych, wydatków na finansowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz.974, Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 i z 2009r. Nr 52, poz.420) oraz art.165.ust.2 i art.184, art. 188 ust. 2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420,  z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218   i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r.  Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791   i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227,  poz. 1505 i z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz § 1 i § 2 uchwały  Nr XXXVI/379/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,  zarządzam co następuje:
 
 
        § 1. Przystępuję  z dniem 1 września 2009 r. do opracowania projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 rok.
 
 
       § 2. Ustalam  wskaźniki wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku oraz  wydatki na finansowanie inwestycji i wysokość rezerwy budżetowej – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
 
      § 3. Zobowiązuję   kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierowników komórek organizacyjnych  Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, do opracowania i przedłożenia skarbnikowi Gminy – w terminie do 30 września 2009 r.,  projektów planów  rzeczowo -finansowych na 2010 rok, opracowanych zgodnie z zasadami  określonymi  w § 2  uchwały Nr XXXVI/379/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu  oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 
 
      § 4. Zobowiązuję  skarbnika Gminy do przedłożenia Wójtowi Gminy - w terminie do 15 października 2009 r.,  zbiorczych  zestawień planowanych  dochodów i wydatków budżetowych oraz planu przychodów i rozchodów budżetowych na 2010 rok.
 
 
     § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam  skarbnikowi Gminy, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownikom komórek organizacyjnych  Urzędu Gminy.
 
 
     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Załącznik do zarzadzenia Nr 70 /09
                                                                             Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
                                                                             z dnia 28 sierpnia 2009 r.
 
Wskaźniki dochodów i wydatków budżetowych na 2010 rok w stosunku                                     do przewidywanego wykonania w 2009 roku.
 
 
I. Dochody z tytułu:                                                                         Wskaźnik
                                                                                                                          Wzrostu -  obniżenia
                                                                                                                  w stosunku do przewidywanego
                                                                                                                             wykonania  w 2009 roku lub  
                                                                                                                           przewidywana kwota
1. Dochody:
                                                                                                                                                                                                                                                   
1)  najmu i dzierżawy, opłat za  zarządu,                                                                      
użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości                                             0 %                
2)  podatków i opłat lokalnych oraz z podatku od czynności                                                                
cywilnoprawnych  do                                                                                             0 %
3)  podatku dochodowego od osób prawnych
od osób fizycznych, założenia budżetu państwa  2010 rok:                                                      
- zmniejszenie wielkości procentowego udziału gmin we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych o około                                       - 14 %
tj.  z 36,72 % w 2009 r. do 22,72 % w 2010 r.
- dochody  z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
prawnych w  2009 roku -   niższe o 12,00 % w porównaniu do                        - 12 %
analogicznego okresu roku ubiegłego, urzędy skarbowe przekazały
mniejsze wpływy,( szacowanie wpływów we własnym zakresie),
4)  opłaty skarbowej za czynności urzędowe                                                   20.000 zł
5)  sprzedaży nieruchomości gminnych                                                         300.000 zł
6)  opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                        2 %
 
II. Wydatki:
 
1. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń                                                                                            
w tym:
1) w  dziale 750-Administracja publiczna,                               
roczny skutek podwyżek wynagrodzeń                                                                0 %
- w wynagrodzeniach uwzględnić nagrody jubileuszowe,
odprawy emerytalne oraz planowany fundusz nagród 3%,
 
2)  w dziale  754-Bezpieczeństwo publiczne                           
i ochrona przeciwpożarowa, 
roczny skutek podwyżek wynagrodzeń                                                               0 %
- w wynagrodzeniach uwzględnić nagrody jubileuszowe,
odprawy emerytalne oraz planowany fundusz nagród 3%,
 
    
                                     
3)  w dziale  801-Oświata i wychowanie                    
i  dziale  854-Edukacyjna opieka wychowawcza,
 
a) nauczyciele,                                                                                zgodnie z Rozp. MEN  
                                                                                               i subwencją oświatową na 2010 r.
                           
b) pracownicy administracji i obsługi ,
 
roczny skutek podwyżek wynagrodzeń                                                            0 %
- w wynagrodzeniach uwzględnić nagrody jubileuszowe,
odprawy emerytalne oraz planowany fundusz nagród 3%,
 
4)  w dziale  852 – Pomoc społeczna,  
roczny skutek podwyżek wynagrodzeń                                                           0 %
- w wynagrodzeniach uwzględnić nagrody jubileuszowe,
odprawy emerytalne oraz planowany fundusz nagród 3%,
 
          
5)  zakład budżetowy,                                                              
roczny skutek podwyżek wynagrodzeń                                                          0 %
- w wynagrodzeniach uwzględnić nagrody jubileuszowe,
odprawy emerytalne oraz planowany fundusz nagród 3%,
 
6) rzeczowe na zadania bieżące  we wszystkich
rozdziałach klasyfikacji budżetowej ,                                                            0 %
 
7) na finansowanie inwestycji
( łącznie wszystkie działy klasyfikacji budżetowej).                             4.000.000 zł
 
III. Rezerwa budżetowa                                                                        100.000 zł
                              
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (7 września 2009, 10:32:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2549