Zarządzenie nr 69/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 20 sierpnia 2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 69/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 20 sierpnia 2009


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r.  Nr52, poz. 420) w związku z art. 173, 184 ust.2 pkt 2  i art. 188  ust.  1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r.Nr 82, poz.560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,  Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 61 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XXVI/251/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  29 grudnia  2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 11, poz. 230 ze zm.), zarządzam  co następuje:
 
 
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia    2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1 DOCHODY kwotę 27.198.069 zł,  zastępuje się kwotą 27.215.962 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości  4.563.467 zł, zastępuje się kwotą           4.581.360 zł, 
3) w § 1 ust. 1 pkt 4 dotacje rozwojowe pozostają bez zmian i wynoszą 576.760 zł,
4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości  25.508.132 zł, zastępuje się kwotą 25.526.025 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  w wysokości  30.458.069 zł, zastępuje się kwotą 30.475.962 zł,   
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości  22.742.233 zł,  zastępuje się kwotą 22.760.126 zł   
7) w § 2 ust.1  pkt 1 lit. a  wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń w wysokości 11.459.685 zł, zastępuje się kwotą 11.451.185 zł,
8) w § 2 ust 2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą  7.715.836  zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą 7.715.836 zł,
9) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w wysokości 80.000  zł, zastępuje się kwotą 0 zł,
10) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Uzasadnienie do  zarządzenia Nr  69/09
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 sierpnia 2009 r.
 
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
 
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  23 lipca  2009 r. nr WFB.I.3011-35/09  -zwiększył plan dotacji celowych o 6.730  zł  w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,  § 2030–dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej       z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  27 lipca  2009 r. nr WFB.I.3011-36/09    - zwiększył plan dotacji celowych  o 5.080 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -  z przeznaczeniem na wypłatę  dodatków  w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w  2009r.,
 
3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  29 lipca  2009 r. nr WFB.I.3011-37/09 -zwiększył plan dotacji celowych  o 6.083 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85214 –  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków, 
 
4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  11 sierpnia  2009 r. nr WFB.I.3011-40/09 dokonał przeniesienia planu dochodów budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz  za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej i  rozdz. 85214 –  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – poprzez:
zmniejszenie rozdz. 85213, § 2010 o kwotę   8.045 zł,
                      rozdz. 85214, § 2010 o kwotę 49.407 zł,
zwiększenie  rozdz. 85213, § 2030 o kwotę   8.045 zł,
                      rozdz. 85214, § 2030 o kwot   49.407 zł.
Powyższej zmiany dokonano w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie ( Dz. U. Nr 92, poz.753) oraz ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji  i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz.826).
 
Ogółem plan dochodów wzrasta o  17.893  zł i wynosi po zmianie 27.215.962 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi  dotacjami wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
1) w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85214 –  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono plan wydatków o  12.813 zł w § 3110          z przeznaczeniem:
- na wypłatę  zasiłków okresowych 6.730 zł,                                                         
- na wypłatę  zasiłków stałych         6.083 zł,
 
2) w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększono planowane wydatki o 5.080 zł  z przeznaczeniem na wypłatę  dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku  (zmniejszono o 11.080 zł  § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników - z tytułu udziału środków własnych zabezpieczonych na wynagrodzenia całoroczne przy planowaniu budżetu),
 
3) w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - przeniesiono kwotę 8.045 zł, w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne - dokonując zwiększenia wydatków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz zmniejszenia z dotacji celowej  otrzymanej z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (przeniesienie  planu wydatków wynikających  ze zmiany § dotacji celowych wynosi 0 zł),
 
4) w dziale 852- Pomoc społeczna rozdz. 85214 –  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -  przeniesiono kwotę 49.407 zł, w  § 3110- świadczenia społeczne -  dokonując zwiększenia wydatków z dotacji celowej otrzymanej  z budżetu państwa  na realizację  własnych zadań bieżących  gminy oraz zmniejszenia z dotacji celowej  otrzymanej z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  (przeniesienie planu wydatków  wynikających  ze zmiany § dotacji celowych wynosi 0 zł),
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków  budżetu gminy:
 
1) w dziale 600 – Transport i łączność,  rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, dokonano następujących zmian budżetowych:
 
a)  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 500 zł –  z przeznaczeniem na wypłatę  odszkodowania - franszyzę redukcyjną, na rzecz osoby fizycznej  za szkodę powstałą  na drodze gminnej,
 
b) zwiększono plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych  o 70.000 zł oraz w § 4300 – zakup usług pozostałych o 10.000 zł – z przeznaczeniem                                   na przeprowadzenie remontów bieżących dróg gminnych oraz ich utrzymanie, kwotę       80.000 zł  przenosi się  z rezerwy ogólnej budżetu z działu 758- Różne rozliczenia, rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - rezerwy,
 
2) w dziale 710 – Działalność usługowa:
 
a)  rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego  o 1.000 zł - zwiększono planowane wydatki  - z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe związane z  wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
 
b) rozdz.71035 – cmentarze o 1.000 zł -  zmniejszono planowane wydatki budżetowe z przeznaczeniem do rozdz.  71004 -  na zakup usług pozostałych -  ogłoszenia prasowe, 
 
3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  18.632 zł,  z tego :
a)  15.849 zł - z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych nie uwzględnionych przy planowaniu budżetu,
b)  2.783 zł z przeznaczeniem na zakup komputera na stanowisko do spraw księgowości inwestycyjnej, majątkowej i płac,
 
4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 
a) w rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000 zł - z przeznaczeniem  na zakup materiałów do remontu pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej,
 
b) w rozdz. 75495 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 500 zł - z przeznaczeniem  na patrol prewencyjny miejscowości Brzoza i Olimpin,
 
5) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe o 80.000 zł – zmniejszono zaplanowaną rezerwę ogólną z kwoty 100.000 zł do kwoty 20.000 zł – z przeznaczeniem do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne  na przeprowadzenie  bieżących remontów dróg gminnych oraz ich utrzymanie,
 
6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 11.000 zł – z przeznaczeniem  pokrycie kosztów położenia kostki brukowej przy budynku  Szkoły Podstawowej w Brzozie,
  
b) w rozdz. 80104 – przedszkola - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 11.500 zł – z przeznaczeniem  na zakup urządzeń na  plac zabaw i zakup pomocy naukowych do  Przedszkola w Brzozie, 
 
c) w rozdz. 80110 – gimnazja - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 9.000 zł – z przeznaczeniem na remont korytarza w budynku Gimnazjum  w Nowej Wsi Wielkiej, 
7) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 400 zł - z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z badaniami lekarskimi na danym stanowisku  pracy,
b) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono o 11.080 zł § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu udziału środków własnych zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe - całoroczne przy planowaniu budżetu, kwotę  powyższą przeznaczono  do rozdziału  85295,
 
c) rozdz. 85295 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 11.080 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne,
 
8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości  10.000 zł – z przeznaczeniem na  jednorazowe stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu, 
 
9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000 zł - z przeznaczeniem na opłaty i składki związane z ubezpieczeniem majątku gminy,
 
10) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – obiekty sportowe -  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 300 zł – z przeznaczeniem  na zakup bramek do piłki nożnej JUNIOR  dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Nowej Wsi Wielkiej za kwotę 4.123,60 zł.
 
Ogółem plan wydatków wzrasta   o 17.893  zł i  po zmianie wynosi  30.475.962 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 3.260.000  zł.     
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (7 września 2009, 10:28:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2178