Zarządzenie nr 67/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 18 sierpnia 2009w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dyrektorom placówek oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka.

Zarządzenie nr 67/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 18 sierpnia 2009


w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dyrektorom placówek oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka.

   Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337  oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz.372, z  2008 r. Nr 42, poz. 257 i z 2009 r. Nr 52, poz. 422) oraz przepisów uchwały Nr XXVIII/282/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 34, poz. 731), zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Ustalam wysokość składników wynagrodzenia dyrektorom placówek oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka:
1) Pani Barbarze Kępczyńskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie:
 a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.616 zł   miesięcznie,
 b) dodatek funkcyjny w wysokości 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego  nauczyciela stażysty, w kwocie 953,00 zł miesięcznie,
 c) dodatek motywacyjny w wysokości 60% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, w kwocie 1.143,60 zł miesięcznie, na okres od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r.,
 d) dodatek za pracę na terenie wiejskim w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie 261,60 zł miesięcznie,
 e) dodatek mieszkaniowy w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, w kwocie 19,06 zł miesięcznie,
 f) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie 523,20 zł  miesięcznie,
2) Pani Justynie Łukaszewicz – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej:
a)  wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.616 zł   miesięcznie,
b)  dodatek funkcyjny w wysokości 60% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, w kwocie 1.143,60 zł miesięcznie,
c)  dodatek motywacyjny w wysokości 55% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, w kwocie 1.048,30 zł miesięcznie, na okres od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r.,
d)  dodatek za pracę na terenie wiejskim w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie 261,60 zł miesięcznie,
e)  dodatek mieszkaniowy w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, w kwocie 57,18 zł miesięcznie,
f) dodatek za wysługę lat w wysokości 13% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie   340,08 zł miesięcznie, a od 1 marca 2010 r. dodatek wynosić będzie 14% wynagrodzenia zasadniczego, co stanowi w kwotę  366,24 zł miesięcznie,
3) Panu Aleksandrowi Królikowskiemu - dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej:
a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.616 zł   miesięcznie,
b) dodatek funkcyjny w wysokości 45% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, w kwocie 857,70 zł miesięcznie,
c)  dodatek motywacyjny w wysokości 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, w kwocie 953 zł miesięcznie, na okres od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r.,
d) dodatek za pracę na terenie wiejskim w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie 261,60 zł miesięcznie,
e) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie 523,20 zł  miesięcznie,
4) Panu Krzysztofowi Kuczborskiemu – dyrektorowi Gimnazjum w Brzozie:
a)  wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.227 zł   miesięcznie,
b)  dodatek funkcyjny w wysokości 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, w kwocie 953,00 zł,
c)  dodatek motywacyjny w wysokości 45% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, w kwocie 857,70 zł miesięcznie, na okres od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r.,
d)  dodatek za pracę na terenie wiejskim w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie 222,70 zł miesięcznie,
e)  dodatek mieszkaniowy w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, w kwocie 57,18 zł miesięcznie,
f) dodatek za wysługę lat w wysokości 18% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie   400,86 zł miesięcznie, natomiast od 1 sierpnia 2010 r. dodatek wynosić będzie 19% wynagrodzenia zasadniczego, co stanowi kwotę 423,13 zł miesięcznie,
5) Pani Grażynie Weselskiej – dyrektorowi Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie:
a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.616 zł   miesięcznie,
b) dodatek funkcyjny w wysokości 40% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, w kwocie 762,40 zł miesięcznie,
c) dodatek motywacyjny w wysokości 45% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, w kwocie 857,70 zł miesięcznie, na okres od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r.,
d) dodatek za pracę na terenie wiejskim w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie 261,60 zł miesięcznie,
e) dodatek mieszkaniowy w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, w kwocie 57,18 zł miesięcznie,
f) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie 523,20 zł  miesięcznie,
6) Pani Iwonie Moskal – dyrektorowi Przedszkola Samorządowego„Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej:
a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.616 zł   miesięcznie,
b) dodatek funkcyjny w wysokości 40% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, w kwocie 762,40 zł miesięcznie,
c) dodatek motywacyjny w wysokości 40% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, w kwocie 762,40 zł miesięcznie, na okres od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r.,
d) dodatek za pracę na terenie wiejskim w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie 261,60 zł miesięcznie,
e) dodatek mieszkaniowy w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, w kwocie 57,18 zł miesięcznie,
f) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie 523,20 zł  miesięcznie.
 
   § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 sierpnia 2009, 10:35:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3006