Zarządzenie nr 64/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 lipca 2009w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2009 roku.

Zarządzenie nr 64/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 lipca 2009


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2009 roku.

     Na podstawie art. 197 pkt 1 i art. 198  ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,  Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, , Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r.  Nr 19, poz. 100) w związku  z  § 52 ust. 2 pkt   8 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka stanowiącego załącznik do uchwały  Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, zarządzam co następuje:
 
    § 1. Przyjmuję informację  o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za  pierwsze  półrocze 2009 roku, o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
    § 2. Przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2009 roku:
1)      Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka,
2)      Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 sierpnia 2009, 10:20:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2432