Zarządzenie nr 99/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 31 grudnia 2008w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

Zarządzenie nr 99/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 31 grudnia 2008


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 173, 184 ust.2 pkt 2 i art. 188  ust.  1   ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  ( Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) oraz  § 12 pkt 3 uchwały Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  28 grudnia  2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2008 r. Nr 21, poz. 301 ze zm.), zarządzam  co następuje:
           
     § 1.Dokonuję zmian w planie  wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  pozostają bez zmian i wynoszą  25.102.719 zł,     
2) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 19.867.924 zł zastępuje się kwotą 19.812.924 zł ,   
3) w § 2 ust.1  pkt 1 lit. a  wynagrodzenia i pochodne pozostają bez zmian i wynoszą  9.727.685 zł,
4) w § 2 ust 2 wydatki majątkowe w wysokości 5.234.795 zł zastępuje się kwotą 5.289.795 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.234.795 zł zastępuje się kwotą 5.289.795 zł.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 99 /08
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  31 grudnia 2008 r.
 
 
 WYDATKI
 
 
 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 55.000,00 zł -  z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, z tego:
a) o 25.000 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łabiszyńskiej w Brzozie”   z kwoty 357.300,00 zł do kwoty 382.300,00 zł, na wykonanie odwodnienia,  
b) o 30.000,00 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem” z kwoty 1.150.000,00 do kwoty 1.180.000,00 zł, z uwagi na konieczność przebudowy sieci teletechnicznych w celu dostosowania do układu drogowego.
 
2) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – urzędy gmin –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 19,00 zł -                                z przeznaczeniem na Fundusz Pracy.   
 
3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszono planowane wydatki                 o 3.430,00 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 90095 – pozostała działalność,
b) w rozdz. 90095 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 3.430,00 zł oraz 30.725,00 zł – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej –                          z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w budynkach gminnych, wykonanie studni chłonnych i ustawienie wiat przystankowych.
 
Ogółem plan wydatków  pozostaje bez zmian i  wynosi  25.102.719,00 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian  i wynosi 1.023.000,00 zł.     
 
          

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (13 stycznia 2009, 10:56:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3480