Zarządzenie nr 94/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 12 grudnia 2008w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

Zarządzenie nr 94/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 12 grudnia 2008


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 173, 184 ust.2 pkt 2 i art. 188  ust.  1   ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  ( Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 ) oraz  § 12 pkt 3 uchwały Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  28 grudnia  2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2008 r. Nr 21, poz. 301 ze zm.), zarządzam  co następuje:
           
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  pozostają bez zmian i wynoszą  25.102.719 zł,     
2) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 19.867.924 zł,   
3) w § 2 ust.1  pkt 1 lit. a  wynagrodzenia i pochodne w wysokości 9.735.371 zł, zastępuje się kwotą 9.725.891 zł.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
                                       
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 94 /08
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  12 grudnia 2008 r.
 


 
 WYDATKI
 
 
 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 600 – Transport i łączność,  rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 1.000,00 zł -  z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe  - umowy zlecenia.
 
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe –  zmniejszono planowane wydatki o 11.000,00 zł - z przeznaczeniem do rozdz. 80110 – gimnazja oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 18.780,00 zł -  z przeznaczeniem na:
- umowy zlecenia, zakup monitora, komputerów i badania okresowe pracowników w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,                        
- umowy zlecenie, zakup mebli do sal lekcyjnych i energię elektryczną,  w Szkole Podstawowej w Brzozie,
b) rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono planowane wydatki o 6.000,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 2.639,00 zł – z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, środki czystości i badania okresowe pracowników  w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej, 
- wynagrodzenia  osobowe  pracowników, środki czystości, pomoce naukowe i energię elektryczną w Przedszkolu w Brzozie,
c) w rozdz. 80110 – gimnazja  - zwiększono planowane wydatki o 11.000,00 zł  oraz  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 1.686,00 zł - z przeznaczeniem na:
- zakup stolików  i krzeseł, pomoce naukowe, badania okresowe pracowników i wywóz śmieci w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, energię elektryczną, opłaty za kanalizację i wywóz śmieci  w Gimnazjum w Brzozie,
d) w rozdz.  80114 – zespół ekonomiczno-administracyjny szkół – przeniesiono pomiędzy
paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 203,00 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
e) w rozdz.  80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono planowane wydatki o 6.000,00 zł -  z przeznaczeniem  do rozdz. 80104 - przedszkola,
f) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 1.507,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników  w stołówce w Brzozie.
3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.000,00 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.
4) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – obiekty sportowe -  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 480,00 zł – z przeznaczeniem na dokończenie budowy ogrodzenia boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Dworcowej.  
 
Ogółem plan wydatków  pozostaje bez zmian i  wynosi  25.102.719,00 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian  i wynosi 1.023.000,00 zł.     
 
 
                                        

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (16 grudnia 2008, 08:38:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3526