Zarządzenie nr 92/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 9 grudnia 2008w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nauczycielom nagrody Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.

Zarządzenie nr 92/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 9 grudnia 2008


w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nauczycielom nagrody Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.

   Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,  poz. 1111 ) oraz § 13 ust. 7 Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,  stanowiącego  załącznik  do  uchwały  Nr  XVII/147/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2008 r. Nr 38, poz. 550), zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Powołuję komisję do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nauczycielom nagrody Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, w składzie:
1)      Julita Popielewska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodnicząca,
2)      Małgorzata Ćwierdzińska – przedstawiciel organu prowadzącego, członek,
3)     Wiesława Kaniasty – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy      Nowa Wieś Wielka, członek,
4)      Krystyna Królikowska – prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Wsi Wielkiej, członek,
5)      Sławomir Wittkowicz – przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność - Oświata", członek,
6)      Lila Górna – kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej, członek.
 
   § 2. Zobowiązuję komisję, do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nauczycielom nagrody Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka oraz przedstawienia Wójtowi kandydatów do nagrody.
 
   § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowa Wieś Wielka i Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty.
 
   § 4. Posiedzenie komisji wyznaczam na dzień 15 grudnia 2008 r.
 
   § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (16 grudnia 2008, 08:32:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3782