Zarządzenie nr 89/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA- Organuz dnia 3 grudnia 2008w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

Zarządzenie nr 89/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA- Organu
z dnia 3 grudnia 2008


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 173, 184 ust.2 pkt 2 i art. 188  ust.  1   ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  ( Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791  i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 ) oraz  § 12 pkt 3 uchwały Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  28 grudnia  2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2008 r. Nr 21, poz. 301 ze zm.), zarządzam  co następuje:
           
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  pozostają bez zmian i wynoszą  25.102.719 zł,     
2) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 19.867.924 zł,   
3) w § 2 ust.1  pkt 1 lit. a  wynagrodzenia i pochodne w wysokości 9.798.058 zł, zastępuje się kwotą 9.735.371 zł,
4) w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji   
    rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                               
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 89/08
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  3 grudnia 2008 r.


 
 WYDATKI
 
 
 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 600 – Transport i łączność:
a) w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe  -  zwiększono plan wydatków  o  3.051,00 zł – z przeznaczeniem na:  zimowe utrzymanie dróg  3.001,00 zł  i  umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej 50,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  9.832,00  zł -   z przeznaczeniem  na  zakup usług remontowych,  
b) w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne - zmniejszono plan wydatków o  3.051,00 zł -z przeznaczeniem do rozdz. 60014 -  drogi publiczne powiatowe.
 
2) w dziale 750 – Administracja publiczna:
 
a) w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 2.200,00 zł - z przeznaczeniem na  konserwację oprogramowania SELWIN, RWWIN, USCWIN oraz zakup grawertonów dla Jubilatów z okazji 50, 55,  60 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego,
b) w rozdz. 75023 – urzędy gmin – zwiększono planowane wydatki o 5.350,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 27.020,00 zł, w tym:  o 19.650,00 zł zmniejszono planowane wydatki w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, a zwiększono środki w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz  o 7.370,00 zł - zmniejszono wydatki w § 4270 i § 4740 –z przeznaczeniem na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, Fundusz Pracy oraz prenumeratę czasopism, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich,     
c) w rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego –  zmniejszono planowane wydatki o 500,00 zł - z przeznaczeniem do rozdz.  75023 – urzędy gmin,
d) w rozdz. 75095 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 4.850,00 zł  - z przeznaczeniem do rozdz.  75023 – urzędy gmin.
 
3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
a) w rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne - zmniejszono planowane wydatki o 2.493,00 zł - z przeznaczeniem  do rozdz. 75495 – pozostała działalność,
b) w rozdz. 75495 – pozostała działalność -  zwiększono planowane wydatki  o 2.493,00 zł  - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 719,00 zł - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 557,00 zł i Fundusz Pracy 162 zł.
 
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe –  zmniejszono planowane wydatki o 5.317,00 zł -z przeznaczeniem do rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 31.233,00 zł - z przeznaczeniem na:
- remont, zakup wykładziny i wyposażenia sali lekcyjnej,  założenie sieci internetowej i opłaty za kanalizację w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,                        
- zakup monitorów i komputerów, opłatę za kanalizację, rozmowy telefoniczne,  w Szkole Podstawowej w Brzozie,
b) rozdz. 80104 – przedszkola - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 16.160,00 zł - przeznaczeniem na:
- zakup oleju opałowego, odkurzacza, wymianę drzwi na korytarzu  w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej, 
- wynagrodzenia  i pochodne  od wynagrodzeń, zakup stolików, krzeseł i  energię cieplną w Przedszkolu w Brzozie,
c) w rozdz. 80110 – gimnazja   - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 46.511,00 zł - z przeznaczeniem na:
- dodatki mieszkaniowe, zakup oleju opałowego, sprzętu multimedialnego, energii elektrycznej, konserwację instalacji w kotłowni, opłatę za kanalizację i rozmowy telefoniczne w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej,
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, monitoring i konserwacje dźwigu w Gimnazjum w Brzozie,
d) w rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 2.846,00 zł oraz o 5.317,00 zł zwiększono planowane wydatki w tym rozdziale – z przeznaczeniem na koszty dowozu uczniów do szkół,  
e) w rozdz.  80114 – zespół ekonomiczno-administracyjny szkół – przeniesiono pomiędzy
paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.686 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
 f) w rozdz.  80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - przeniesiono  pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 801 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych oraz pokrycie kosztów delegacji,
g) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 1.634,00 zł - z przeznaczeniem na:
- pochodne  od wynagrodzeń  i wyposażenie kuchni w stołówce w Nowej Wsi Wielkiej,  - Fundusz Pracy i wyposażenie kuchni w stołówce w Brzozie,
h) w rozdz.  80195 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 340 zł -  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji.
 
5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 1.371,00 zł – z przeznaczeniem na realizację preliminarza wydatków w ramach programu profilaktyki alkoholowej.
 
6) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia -  przeniesiono pomiędzy paragrafami  klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 3.232,00 zł – z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, zakup materiałów oraz zakup środków żywności,
b) w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -  przeniesiono pomiędzy paragrafami  klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 4.172,00 zł – z przeznaczeniem  na pochodne od wynagrodzeń, zakup energii,  zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,
 
c) w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  - zmniejszono planowane wydatki o 1.500,00 zł  - z przeznaczeniem do rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, 
 
d) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 2.719,00 zł – z przeznaczeniem na Fundusz Pracy,  zakup materiałów, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników oraz  o 1.500,00 zł – zwiększono wydatki – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
 
7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami  klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  594,00 zł – z przeznaczeniem na rozliczenie programu EFS POKL „ Uwierzyć w siebie”.
 
8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,  rozdz.  85401 – świetlice szkolne - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 1.889,00 zł, 
 - z przeznaczeniem na:
- dodatki mieszkaniowe, Fundusz Pracy i zakup pomocy dydaktycznych w  świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej,
-  wynagrodzenia osobowe pracowników w świetlicy w Brzozie.
 
9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. 
 
10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 -  domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 1.500,00 zł – z przeznaczeniem na działalność kulturalną w Gminie.  
 
Ogółem plan wydatków  pozostaje bez zmian i  wynosi  25.102.719,00 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian  i wynosi 1.023.000,00 zł.     
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (16 grudnia 2008, 08:22:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3263