Zarządzenie nr 88/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 2 grudnia 2008w sprawie naboru ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka.

Zarządzenie nr 88/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 2 grudnia 2008


w sprawie naboru ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka.

      Na podstawie  art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,  z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i  Nr 173, poz. 1218 oraz 2008 r. Nr 59, poz. 369) w związku z uchwałą Nr XVIII /172/04 z dnia 30 czerwca 2004 r., w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka oraz uchwałą Nr IV/29/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2006  r., w sprawie  oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka, zarządzam, co następuje:
 
     § 1. Przeprowadzam nabór ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka, wymienionych w  załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
    § 2. Wyznaczam komisję do wyłonienia najkorzystniejszych ofert,  w składzie:
 
1)  Ryszard  Ładziński             -  przewodniczący,
2)  Roman Paciorek                 -  z- ca przewodniczącego,
3)  Małgorzata Murawska        -  członek,
4)  Romuald Konieczny           -  członek.
 
    § 3. Wybór ofert nastąpi z uwzględnieniem następujących czynników:
 
1)   koncepcji prowadzenia działalności na wydzierżawionej nieruchomości wraz z informacją
o sytuacji finansowej oferenta umożliwiającej należyte prowadzenie działalności,
2)   zaproponowanego  rocznego czynszu dzierżawnego - lecz nie mniejszego niż wysokość minimalna przedstawiona w złączniku do zarządzenia.
 
    § 4. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem (dzierżawa użytków rolnych grudzień 2008 r.) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 2, pokój nr 17,
w terminie do 17 grudnia 2008 r.
 
    § 5. Czynności związane z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty  Komisja wykonuje
w składzie co najmniej 3 osobowym.
 
    § 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy (33kB) word

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (3 grudnia 2008, 08:46:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4741