Zarządzenie nr 87/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 26 listopada 2008uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania nagrody wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum Gminy Nowa Wieś Wielka.

Zarządzenie nr 87/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 26 listopada 2008


uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania nagrody wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum Gminy Nowa Wieś Wielka.

   Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz.1111.), zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Uchylam zarządzenie Nr 27/03 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania nagrody wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum Gminy Nowa Wieś Wielka, ze zmianami  wprowadzonymi zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka Nr 34/05 z dnia 24 maja  2005r. i  Nr 96/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (26 listopada 2008, 10:02:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3516