Zarządzenie nr 85/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 14 listopada 2008w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

Zarządzenie nr 85/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 14 listopada 2008


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) w związku z art. 173, 184 ust.2 pkt 2 i art. 188  ust. 1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia  28 grudnia  2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2008 r. Nr 21, poz. 301; ze zm.), zarządzam,  co następuje:
           
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1 DOCHODY  w wysokości  23.911.436 zł zastępuje się kwotą   23.987.699 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości 3.900.396 zł,  zastępuje się kwotą           3.976.659 zł,
3)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące  kwotę 23.341.878 zł zastępuje się kwotą  23.418.141 zł,
4) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  w wysokości 24.939.435 zł, zastępuje się kwotą 25.015.698 zł,     
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 19.719.892 zł, zastępuje się kwotą 19.796.155 zł,   
6) w § 2 ust.1  pkt 1 lit. a  wynagrodzenia i pochodne w wysokości 9.792.538 zł, zastępuje się kwotą 9.797.780 zł,
 7) w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji   
    rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 


 
Uzasadnienie do   zarządzenia Nr  85/08
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  14  listopada 2008 r.
 
 


I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
 
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  6  listopada  2008 r. nr WFB.I.3011-55/08 zwiększył plan dotacji celowych o :
a) 24.532,00 zł  -  w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność,  w tym :
- o  132,00 zł - z  przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – pac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- o 24.400,00 zł  - z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
b) o 16.731 zł - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 -  pomoc materialna dla uczniów tym:
- o 13.308,00 zł na realizację programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008- 2013 – zadanie pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”,
- o 3.423,00 zł  – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  7  listopada  2008 r. nr WFB.I.3011-57/08  zwiększył plan dotacji celowych o 35.000,00 zł  w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – z przeznaczeniem na rozwój sieci  ośrodków  wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: wydatki remontowe, wyposażenie i środki  na bieżąca działalność dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Ogółem plan dochodów wzrasta o  76.263,00 zł i wynosi po zmianie 23.987.699,00 zł.
 
 
II. WYDATKI
                                              
 
1. W związku z otrzymanymi  zmianami dotacji wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 801 -  Oświata i wychowanie , rozdz. 80195 – pozostała działalność – dokonano następujących zmian budżetowych :
a) wprowadzono plan wydatków w wysokości 132,00 zł  -  z  przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – pac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
b) o 24.400,00 zł zwiększono plan wydatków -  na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
2. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 -  pomoc materialna dla uczniów – dokonano następujących zmian budżetowych:
a)  wprowadzono plan wydatków  w wysokości 13.308,00 zł -  na realizację programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008 - 2013 – zadanie pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”,
b) o 3.423,00 zł  zwiększono plan  wydatków  – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
                                                         
3) W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia –  zwiększono plan wydatków  o 35.000,00 zł - z przeznaczeniem na rozwój sieci  ośrodków  wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wydatki remontowe, wyposażenie i środki  na bieżąca działalność dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.
 
 
2. Dokonuje się następujących zmian w palnie wydatków własnych gminy:
 
 
1) w dziale 750 – Administracja publiczna,  dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 75022 – rady gmin – zmniejszono planowane wydatki o 2.000 zł –  z przeznaczeniem  do  rozdziału 75023  - urzędy gmin  na zakup materiałów i wyposażenia,
b) w rozdz. 75023 – urzędy gmin - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000,00  zł  z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – rozdz.80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 30,00 zł  - z przeznaczeniem na szkolenie pracowników,
 
3) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -  – rozdz.85401 –  świetlice szkolne przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 268,00 zł -  z przeznaczeniem na  składki na ubezpieczenia społeczne,
 
4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 90004 –  utrzymanie zieleni w miastach i gminach - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.100,00 zł - z przeznaczeniem na  wykoszenie trawników w gminie,
 
b) w rozdz. 90095 –  pozostała działalność  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.700,00 zł -  z przeznaczeniem na zakup   usług związanych z utrzymanie budynków gminnych.
 
Ogółem plan wydatków wzrasta o 76.263,00 zł  i po zmianie wynosi  25.015.698,00 zł
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.027.999,00 zł.
 
 
 
 
                                                                                

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 listopada 2008, 12:44:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3382