Zarządzenie nr 83/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 6 listopada 2008w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych wymienionych w załączniku do zarządzenia.

Zarządzenie nr 83/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 6 listopada 2008


w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych wymienionych w załączniku do zarządzenia.

      Na podstawie  art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,  z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 208 r. Nr 59, poz. 369) w związku z uchwałą Nr IV/28/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2006 r., w sprawie  oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka oraz uchwałą XVII/155/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2008 r., w sprawie  oddania w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka zarządzam, co następuje:
 
     § 1. Przeprowadzam w dniu   26 listopada 2008 r. o godz. 1100 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność   Gminy Nowa Wieś Wielka. 
 
    § 2. Ustalam ceny wywoławcze i wysokość wadiów jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
    § 3. Wyznaczam komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa
w § 1, w składzie:
 
1) Ryszard  Ładziński               -  przewodniczący,
2) Roman Paciorek                  -  z- ca przewodniczącego,
3) Małgorzata Murawska           -  członek,
4) Romuald Konieczny              -  członek.
 
    § 4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu Komisja wykonuje w składzie co najmniej 3 osobowym.
 
    §. 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy (32kB) plik
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (14 listopada 2008, 08:08:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3970