Zarządzenie nr 2/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 7 stycznia 2008w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 2/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 7 stycznia 2008


w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

Znak: RO.I.0152-2/08

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) oraz Zarządzenia Nr 74/05 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka dnia 30 września 2005 r. (ze zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1. Ustalam dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka pogotowie kasowe w wysokości 500 zł (słownie pięćsetzłotych00/100).

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 4 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 74/05 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 września 2005 r. ze zm. pn.: „Instrukcja kasowa” wysokość pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ustalana jest Zarządzeniem Wójta.

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (18 stycznia 2008, 11:34:10)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (31 stycznia 2008, 10:27:28)
Zmieniono: modyfikacja układu treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1870