Uchwała nr XXII/221/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 22 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza KomisjiNa podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz § 15 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/221/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 22 grudnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz § 15 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr II/5/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Wybiera się na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radną Wiesławę Słaboszewską.”,
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Wybiera się na sekretarza Komisji Rewizyjnej radnego Adama Bocheńskiego.”.
 
§ 2. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 


 
Uzasadnienie

W związku z wyborem Pana Adama Bocheńskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego oraz rezygnacją z pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, należało dokonać zmian w jej składzie.

---------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2020 r. poz. 1378,
[2]Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5495.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (5 stycznia 2021, 11:20:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68