Uchwała nr XXII/218/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 22 grudnia 2020w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/218/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 22 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
 
 


UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) gmina realizuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu dzięki gminnemu programowi profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącemu część strategii rozwiązywania problemów społecznych. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany jest corocznie przez radę gminy, uwzględniając cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej.
----------------------------------------
[1]Dz.U. z 2020 r. poz. 1378,
[2]Dz.U. z 2020 r. poz. 164 i 1492.

Załącznik - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE NOWA WIEŚ WIELKA NA ROK 2021 (88kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (5 stycznia 2021, 11:14:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66